ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Soron következik a nemzeti audiovizuális archívumról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/12630. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/12630/15. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a módosító javaslatok számára tekintettel a részletes vitát egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel a javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta.

Mindezek után megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-12. pontjaira. Megadom a szót Pettkó András képviselő úrnak, MDF, 5 perces időkeretben.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja tíz darab módosítási javaslatot adott be, ehhez a tíz módosítási javaslathoz szeretnék érvrendszert fölsorakoztatni.

Három héttel ezelőtt a hajnali órákban terjesztette be a kormány a NAVA-törvényjavaslatot. Már itt, a plenáris ülés általános vitájában kiderült, hogy még nagyon sok megválaszolatlan kérdés maradt az előterjesztésben. Ettől függetlenül azt tapasztalhattuk, hogy a nagyon késői időpont ellenére meglepően élénk és tartalmas vita alakult ki. Ez azt jelezte, hogy a törvényjavaslat szándékával minden párt egyetért, sőt magát a kezdeményezést a képviselők nagyon fontosnak és értékesnek tartják. Ennek fényében én ismét szükségesnek tartom leszögezni - mint ahogy az általános vitában is elmondtam -: a Magyar Demokrata Fórum elkötelezett minden olyan program iránt, amelynek célja óvni a nemzeti és kulturális hagyományokat, emlékeket. Úgy gondoljuk, minden időben, de különösen az informatika korában folyamatosan szükség van értékeink alkotó megújulására és megújítására. Ezt a célkitűzést csak színvonalas, a kor technikai színvonalán álló közintézményekre alapozhatjuk. A levéltárak, múzeumok, könyvtárak fejlesztése éppen ezért elengedhetetlen nemzetstratégiai feladat. Ennek szellemében nyújtottuk be a módosító javaslatainkat, szám szerint tízet. Ezek közül hármat - korrekció és terminológiai pontosítás után - kapcsolódó módosító javaslat benyújtásával ismét benyújtottunk. Ezekről röviden annyit: a 16. számú azt a kérdést kívánja rendezni, hogy végül is melyik minisztérium és milyen arányban felügyelje a projektet. A 17. számú javaslat azt erősíti meg, hogy a létrejövő intézmény ne csak a meghatározhatatlan nemzetközi szervezetekkel, hanem alapvetően a könyvtárakkal és archívumokkal is alakítson ki szakmai kapcsolatot. A 18-as javaslatunk lényegi és alapvető kérdést kíván rendezni. Az eredeti törvényjavaslatból kimaradt, hogy a nyilvánosság számára térítés nélkül kell szolgáltatni az olyan dokumentumokat, amelyekhez már nem kötődik szerzői vagy szomszédos jog. Sőt, arra kell törekedni, hogy olyan művek kerüljenek fel elsőként a netre, amelyeket nem terhel szerzői jog. A Neumann Ház digitális könyvtára is ezért törekszik a magyar klasszikusok minél teljesebb reprezentációjára, de alapvetően a XIX. századra vagy még korábbi időkre koncentrálva. Ugyanez a törekvés figyelhető meg a Pázmány Péter Tudományegyetem elektronikus könyvtárának a munkájában is.

Értetlenül állunk azonban az előtt, miért nem támogatta a kormány az olyan jellegű szakmai javaslatainkat, amelyek alapvetően a majdan létrejövő archívum munkájának kiszélesítését célozták. Azt javasoltuk, hogy a gyűjtőkör terjedjen ki a regionális műsorszolgáltatók és a határon túli stúdiók alkotásaira is. Ismét megerősítem: a Magyar Demokrata Fórum mindig nagy hangsúlyt helyez a regionális kultúrákra, a helyi művelődési értékek megőrzésére. A NAVA működése azonban csak Budapestre koncentrál. Csak öt nagy médium anyagait gyűjti: Magyar Televízió, Duna TV, TV2, RTL Klub, Magyar Rádió. Ezek kivétel nélkül fővárosi intézmények. De csak itt születnek értékes és izgalmas anyagok? A vidéki, helyi adók, kistérségi és körzetközponti műsorszolgáltatók kifelejtődtek? Miért? Arra gondolni sem merek, hogy az előterjesztés készítői nem találták érdemesnek archiválásra az itt keletkezett műsorfolyamokat. A Magyar Demokrata Fórum álláspontja az, hogy a gyűjtőkört ki kell egészíteni a helyi stúdiók és a határon túli műsorszolgáltatók alkotásainak megőrzésére is. A regionális adók termése nélkül a NAVA nagyon hiányos archívum, nem lesz reprezentatív a magyar nyelvű és alkotású elektronikus médiatermés vonatkozásában. A bizottsági vitában is álláspontunkat többen támogatták. A kormány válasza, miszerint ezt a kérdést az önkéntes megküldés és a regisztráció kezelni tudja, nem elfogadható számomra. A magyar kultúra része minden olyan audiovizuális műalkotás vagy termék, amelyet magyar alkotócsoport hozott létre, teljesen függetlenül attól, hogy földrajzilag hol keletkezett, hol forgatták, melyik földrészen vették fel a művet. A NAVA ezeket a dokumentumokat be kell hogy fogadja. Ahhoz pedig ragaszkodunk, hogy a NAVA-nak mindenképpen legyen egy olyan szabályzata és rendszere, amely az archiválandó alkotásokat érintően a regionalitást és a globalitást átláthatóan és ellenőrizhetően rendezi.

A kormány nem támogatta a másik döntő fontosságú javaslatunkat sem. Ezek közül kettőt ismertetnénk most. A NAVA biztosítsa a nyilvántartásaihoz való hálózati, illetve működési szabályzatában rögzített módon a közvetlen személyes hozzáférést. A NAVA állományáról hálózati hozzáférésű katalógusrendszereket készít, ezeket a katalógusokat integrálja a hazai és nemzetközi könyvtári közös katalógusok rendszerébe. A bizottsági vita is alátámasztotta, hogy az archívum állományához való hozzáférés megszervezése és biztosítása döntő tényező lehet az intézmény jövendő munkájában. Nem értjük, miért nem kapott támogatást javaslatunk, hiszen nem korlátozni akartuk a NAVA hatáskörét, nem további anyagi forrásokat kívántunk bevonni, mindössze azt javasoltuk, tegyünk lépéseket az állomány elérésének minél szélesebb körű biztosításához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)ELNÖK: Kétperces hozzászólásra megadom a szót Lezsák Sándor független képviselőnek.LEZSÁK SÁNDOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Valamennyi módosító javaslatot, amely ellenzéki részről érkezett, támogatok. Amiért fölálltam, annak oka az, hogy értetlenségemet fejezzem ki, hogy miért ragaszkodik görcsösen a tárca eredeti elképzeléseihez, miért nem fogadta be a javaslatok egy részét legalább. Ahogyan kötelezően meg kell indokolni a módosító javaslatokat, úgy tűnik, érdemes lenne kötelezően megindokolni az elutasítást is.

Egyet emelek ki, és kérem államtitkár urat, erre válaszoljon, amennyiben módjában áll. Mi az oka annak, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium felügyelete alá fog tartozni a nemzeti audiovizuális archívum? Az elmúlt három hétben fölerősödött az a feszültség, amelyet keltett a kulturális tárcánál, s gondolom, ezt a feszültséget oldaniuk kell. Miképpen teszik ezt meg? Nyilvánvaló, hogy együttes rendeletalkotással ez még kevés lesz. Erősödik az aggodalom nemzeti közintézményeinkben, hogy a tárca mohósága esetleg eléri őket is. Szeretném, ha államtitkár úr erről részletesebben beszélne most. Köszönöm szépen.ELNÖK: Ismételt hozzászólásra megadom a szót Pettkó András képviselő úrnak, MDF.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Másokkal együtt, jó néhány szakértővel együtt az a véleményünk, hogy csak az a médiaalkotás kerülhet be a közgondolkodásba, amelyik utólagosan a hálózaton is elérhető, visszaidézhető, elemei visszakereshetőek. Megfelelő adatbázisok megalkotása nélkül ez a folyamat nem irányítható, egyben felmerül az a veszély is, hogy a nem szabályos katalógusok, metaadatbázisok nem kerülhetnek be a nemzetközi és a hazai könyvtári rendszerekbe. Sem a Sulinet digitális adatbázisa, sem a Közháló nem tudja majd fogadni a strukturálatlan adatokat, ez pedig veszélyezteti a NAVA egész működését, helyesebben megkérdőjelezi az egész projekt célszerűségét, használhatóságát. Végezetül annyit mondanék: nagyon ritka alkalom az, amikor a parlament konkrét kulturális intézmény megalakítását tűzi ki célul. Még ritkább az, ha egy könyvtárat vagy archívumot hoz létre a törvényalkotás útján. Gondoljunk csak arra, hogy a nemzeti könyvtáraink, például az Országos Széchényi Könyvtár vagy a budapestiek által ismert és nagyra becsült Szabó Ervin Könyvtár vagy a nagy egyetemi és szakkönyvtáraink egyéni kezdeményezések nyomán születtek meg, nem kormánydöntések alapján, és nem az azzal járó magas ellátottsággal kezdték meg a munkájukat. Ma már ezek az intézmények a magyar kultúra nagy intézményei. Most azonban ritka esemény részesei lehetünk, amikor döntésünk nyomán egy új nemzeti intézmény születik. Ezért sajnáljuk különösen, hogy a kormány nem támogatta szakmai javaslatainkat. Meggyőződésünk, hogy indítványaink az új archívum működését segítették volna mind tartalmában, mind igényességében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.(Taps az MDF soraiban.)ELNÖK: Kétperces hozzászólásra megadom a szót Mécs Imre képviselő úrnak, SZDSZ.MÉCS IMRE (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A rövidített nevén NAVA-nak nevezett intézmény megalkotásával alapvetően egyetértünk, de látni kell azt, hogy olyan hihetetlen módon szaporodnak a feladatok az archiválás területén, és olyan sok archiválásra való feladat és archívum van, amelyet valamilyen formában egységesíteni, integrálni, összefogni kellene, hogy jelen állapotban nem tudjuk törvényi szinten ezt az egészet pontosan áttekinteni, hanem útnak kell engedni ezt az intézményt bizonyos instrukciókkal, meg kell kezdeni a munkáját, és akkor tudják igazán fölmérni, hogy milyen hatalmas anyagról van szó, milyen selejtezési és válogatási szempontokat, irányelveket lehet meghatározni, hiszen ez egy sziszifuszi munka.

Gondoljuk csak meg, hogy hatványozottan nő a televíziós, audiovizuális adások száma, és a digitális televíziózás tömegesedésével nyolc-tízszeresére fog nőni a különböző tévécsatornák, audiovizuális elérhetőségek száma. A bőségnek olyan zavara lesz, amelyet nem lesz könnyű kezelni. Ezenkívül pedig vannak a hagyományos, tehát a filmarchívummal kapcsolatos, a különböző határterületen lévő archiválási kérdések, amelyeket mind meg kell oldani.

Ezt megtervezni most előre egy merev törvényi szerkezetben nem tudjuk, nem vagyunk erre képesek. Ezért bizonyos rugalmas felhatalmazással kell elindítani a NAVA-t, hogy kezdjen el működni, utána visszatérünk majd két-három-öt év múlva arra, hogy amikor már világos a feladat és kialakultak a szempontok, akkor egy nagy törvénybe foglaljuk. Köszönöm szépen.ELNÖK: Pettkó András képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót. Megadom a szót.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérni, hogy a vita végét úgy legyen szíves lezárni, hogy a ma esti ülésnap végéig lehessen beadni kapcsolódó módosító javaslatot. Mécs Imre képviselőtársam felszólalása indított egy olyan módosító javaslat elkészítésére, amire most technikailag - mivel itt ülök az ülésteremben - nincs lehetőségem, ezért kérem az elnök urat, hogy úgy zárja le, hogy az este végéig lehessen beadni a kapcsolódó módosító javaslatot. Köszönöm szépen.ELNÖK: Semmi akadálya nincs, így fog megtörténni. Hozzászólásra megadom a szót Szabó István képviselő úrnak, Fidesz.SZABÓ ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Tisztelt Ház! A törvényjavaslat - ahogyan az általános vitában és most, a részletes vitában előkerült - egy széles egyetértés által övezett és nagyon fontos új kulturális intézmény létrehozását szolgálja. Egy 1999-es projektötlet megvalósulásának lehetünk tanúi, illetve lehetnénk tanúi felhőtlen örömmel abban az esetben, ha ez az előttünk fekvő törvényjavaslat részleteiben, normaszövegében is megfelelne a cél nagyságrendjének. Módosító javaslataim, amelyeket benyújtottam a törvényjavaslathoz, ezt tükrözik, és az ebbéli kételyemet fejezik ki, ugyanis ez a törvényjavaslat, tekintettel arra, hogy a NAVA annak működtetőjének, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium költségvetésében egy egészen szerény nyommal veteti magát észre ahhoz képest, hogy a szakmai társfelügyeletet ellátó Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetésében igen jelentős tétel szolgálja a NAVA céljait; ez egy olyan árulkodó körülmény, amely egyértelműen arra utal, hogy ez a törvényjavaslat - szemben a megfogalmazott célokkal - egészen más mögöttes célokat szolgál. Éppen ezért ez a két módosító javaslat, amelyet benyújtottam, érdekes módon egymásnak ugyan ellentmondó, és a bizottsági szakban a módosító javaslatokról folytatott vita alkalmával a kormány képviselőjének én magam is felhívtam erre a figyelmét, abbéli reményemet fejeztem ki, hogy a kormány a 2. ajánlási pontban szereplő módosító javaslatomat támogatni fogja, mert akkor az első okafogyottá válhatna. Ugyanis az első módosító javaslatom a törvény valódi tartalmához igazítaná annak címét, vagyis rádió- és televízióarchívumról szóló törvényre módosítaná a címet... - azzal a meglehetősen fellengzős és a tartalommal összhangban nem levő címmel, amely a nemzeti audiovizuális archívumról szóló törvény címet viseli. Merthogy megítélésem szerint azzal, hogy kifejezetten rádiós-televízós műsorszámok archiválásáról szól ez a törvényjavaslat, ezzel arra a címre lenne méltó, hogy rádió- és televízióarchívum. Ugyanakkor a második ajánlási pontban szereplő módosító javaslatom azt az 1.§ (5) bekezdésének módosítására irányuló javaslatot tartalmazza, hogy törölje a szövegből azt a részt, amely szerint ennek a törvénynek a hatálya nem terjed ki a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ának (3) bekezdése alá eső archiválási kötelezettségre. Ugyanis az a meggyőződésünk, hogy jelen formájában ez a törvényszöveg olyan helyzetet hoz létre, amelyben kettőzöttségek, duplikációk, párhuzamosan futó archívumok jönnek létre, és úgy gondolom, hogy ez kifejezetten nemkívánatos, hiszen az lenne jó, hogy valamennyi, az audiovizuális kultúra körébe tartozó kulturális érték egy archívum keretében kerüljön kezelésre, és egy archívumba kerülhessen, kiküszöbölve ennek akár csak a kedvezőtlen költségvetési hatásait is. Úgyhogy a magam részéről nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a törvény szövegét ehhez igazítsuk, és ismételten arra kérem a kormányt, hogy támogassa az archívum és ezen törvény hatályát kiterjesztő, 2. számú ajánlási pontban szereplő módosító javaslatomat. Köszönöm szépen.ELNÖK: Kétperces hozzászólásra megadom a szót Török Zsolt képviselő úrnak, MSZP.TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Pettkó képviselőtársam által elmondott - regionális és helyi hang- és képproduktumok vagy alkotások megőrzésére vonatkozó - javaslatával még bizottsági szakaszban is sok esetben egyetértettünk, hiszen nagy szükség volna rá; azonban valóban nem is a fizikai korlát jelent óriási terhet számunkra, hiszen ma már az informatikai eszközökkel ezeket megfelelően lehet oly módon tömöríteni, hogy ezek megőrzése nem jelenthet korlátot, inkább az, amiről a bizottsági szakaszban is szakmai vita folyt, hogy milyenfajta vita szelektálása, milyenfajta előválogatása kell hogy megtörténjék, és ehhez természetesen csak emberi erőforrások, magyarul, a személyi állomány az, aki segítségére tud lenni az archiválás előkészítésének.

A másik kérdés, amit szerettem volna jelezni, hogy természetesen egyetértek a Pettkó képviselőtársam által elmondottakkal, csupán egy apró helyesbítést engedjen meg. Azt mondta, hogy nagyon ritka az, illetve korábban nem állami, hanem inkább magánkezdeményezésekből keletkeztek könyvtárak, gyűjtemények. Szeretném a nemzeti audiovizuális archívum kapcsán is megjegyezni, hogy a '90-es évek elejétől, közepétől számos magán-, civil kezdeményezés volt arra vonatkozólag, hogy ilyen archívum jöjjön létre. Valóban nem így jött létre, hiszen most állami forrásokból kerül kialakításra, de a kezdeményezések megtörténtek. Az akkori kezdeményezők - mondjuk, 1993-ból és 1997-ből tudok konkrét kezdeményezést - mind arról szóltak, hogy nagyon jó lenne létrehozni, csupán a lehetőségek korlátozottak, hiszen mindenki belátta, óriási mennyiségű információról, hang- és képalkotásról van szó, amikor ezeknek az archiválását szeretnénk megoldani. Köszönöm szépen.ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vitát lezárom, azzal, hogy a törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító indítványt az ülésnap végéig lehet benyújtani.

Megkérdezem Csepeli György államtitkár urat, most vagy a határozathozatalt megelőzően kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Most szeretnék.ELNÖK: Megadom a szót az államtitkár úrnak.DR.CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Urak! Elég késői az óra, tehát ennek következtében nagyon röviden akarnék reagálni.

Először is azt szeretném mondani Mécs képviselő úrral teljes egyetértésben, hogy a NAVA, amit most megalapítottunk, csak egy lehetőség, amely lehetőség remélhetőleg a következő években, évtizedekben fog kiterjedni, nyilván olyan irányokban is, amelyeket a képviselő urak most és a későbbi képviselők szükségesnek éreznek. A jövőnek készül ez az intézmény, ennek következtében a jelen tekintetében szerénynek kell lennünk.

Miért nincs közös katalógus? Azért nincs közös katalógus, mert még nincs nemzetközileg egységes szabvány. Magyar szabvány van. A Nemzeti Digitális Adattár dolgoz ki ilyen szabványokat, és a Nemzeti Digitális Adattár szoros együttműködésben fog fejlődni a nemzeti audiovizuális archívummal. Azért nemzeti audiovizuális archívum, és azért több ez, mint pusztán rádiós és televíziós műsorszámok archívuma, mert mint már utaltam rá, ez egy potenciál, amely potenciál a jövőben fog minden típusú audiovizuális anyagot magába olvasztani, nem beszélve arról, hogy a jövő technológiája magát a fogalmat - mint rádió, televízió - teljesen át fogja értékelni, hiszen a digitális platformon tulajdonképpen üzenetekről, tartalmakról lesz szó, teljesen függetlenül az intézményektől.

Lezsák képviselő úr észrevételére azt tudom válaszolni, hogy a kulturális törvény kimondja már, hogy az IHM működteti a két miniszter közös felügyeletével ezt a szervezetet, és ilyen értelemben véve nem hiszem, hogy itt hatásköri problémák fognak felmerülni. Vannak bizonyos jogilag nehezen értelmezhető fogalmak Pettkó képviselő úr indítványaiban, amelyeket nem lehet jogrendbe foglalni. Nyilvánvalóan nem a szerzői jog védelméről kell beszélnünk, tehát nem a szerzői jogdíj alá már nem tartozó állományról kell beszélnünk, a szerzői jogvédelem alá már nem tartozó állományról, de most már a módosítóban úgy van, szerzői jog. Ez értelmezhetetlen így.

Ami a NKÖM költségvetését illeti, az az MTV-hez kerül, nem a NAVA-hoz. Az MTV Archívum egy része cserébe a NAVA-hoz fog kerülni, de ilyen értelemben véve az a költségvetés automatikusan nem a NAVA költségvetése.

Tehát felvállalva azokat a kontinuitásokat, amelyeket hallottunk a '90-es évekből, azt kell mondanom, végül is a NAVA elérkezett a fejlődésének egy nagyon fontos mozzanatához, de ez egy graduális fejlődés. Nem lehet azt mondani, hogy a mai vagy a most történő megalapítás minőségileg valami teljesen más azokhoz a kezdeményezésekhez képest, amelyek már elindultak. Érzésem szerint, mint ahogyan mondtam, igazán a NAVA valóságos előnyeit - mint a diófa esetében - nem mi, hanem a saját unokáink, amennyiben lesznek, fogják élvezni, márpedig élvezni fogják, ez bizonyos. Köszönöm a figyelmet.VISSZA