ELNÖK: Csáky András, a Magyar Demokrata Fórum képviselője, interpellációt nyújtott be az informatikai és hírközlési miniszterhez: „A kistelepülések postáinak bezárásáról” címmel. A képviselő urat illeti a szó.DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Lassan két éve múlik, hogy 2003 novemberében, egy elég heves politikai csatározásokat és szakmai vitát követően a parlament kormánypárti többsége elfogadta a postáról szóló törvényjavaslatot.

A Magyar Demokrata Fórum nem támogatta a törvényjavaslatot, hisz nem tartotta elfogadhatónak, hogy attól függően, hogy ki hol él, azon állampolgárok számára a közszolgáltatások színvonala csökkenjen. Nem fogadtuk el, hogy a kistelepüléseken a postákat bezárják. Nem fogadtuk el, hisz előre látható volt, hogy a törvényben előírt kötelezettségeinek a mobilposta-szolgáltatást illetően a Magyar Posta Rt. nem fog tudni eleget tenni, és ezáltal az érintett települések lakóinak életminőségében olyan romlás fog bekövetkezni, ami már alkotmányossági problémákat is felvet. Az élet sajnálatos módon igazolta aggályainkat. Igazolta azt, hogy a Magyar Posta nem tudja betartani a törvényben előírtakat, nem tudja betartani a 79/2004. számú kormányrendeletben előírtakat. Ezt már jogerős bírói ítélet, és a Nemzeti Hírközlési Hatóság is megállapította. A törvénnyel sújtott lakosság demonstrációkat szervezett, népi kezdeményezés keretében több mint 60 ezer aláírást gyűjtött, igaz, az utóbbi, formai hiba miatt nem kerülhetett az Országgyűlés elé. Itt a parlamentben is számtalan interpelláció, kérdés hangzott el ez ügyben eredménytelenül. A Magyar Demokrata Fórum törvénymódosító javaslatát sem engedte tárgysorozatba venni a szocialista-szabad demokrata többség.

Tisztelt Államtitkár Úr! Az elmúlt héten kaptuk kézhez az állampolgári jogok országgyűlési biztosának ebben az ügyben készült kiegészítő jelentését, melynek tárgya a Magyar Posta Rt. kistelepüléseket érintő állandó postai szolgáltatásának megszüntetése és a mobilposta-szolgáltatás bevezetése. A jelentés megállapítja, hogy a Magyar Demokrata Fórum által megfogalmazott kifogások megalapozottak voltak, sőt e kérdésben benyújtott törvénymódosító indítványunkhoz is csatlakozik az ombudsman.

Kérdezem az államtitkár urat, hajlandó-e belátni, hogy hibázott a tárca, amikor a parlamenten keresztülerőltette a törvényjavaslatot. Olvasta-e és elfogadja-e az állampolgári jogok országgyűlési biztosának véleményét, illetve a holnapi napon a bizottsági tárgyalások során támogatja-e a tárca a Magyar Demokrata Fórum ismételten benyújtott, a kérdést érintő törvénymódosító javaslatát? Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MDF padsoraiban.)ELNÖK: Köszönöm. A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol. Önt illeti a szó.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Nem tudom, ki hibázott és ki nem, de 2001-ben az ön frakciója egy szó szerint megegyező szabályozást fogadott el a kispostákkal kapcsolatban, és ugyanúgy az önök kormánya akkor 2001-ben semmifajta kifogást nem említett, sőt rendeletben szabályozta, a 600 fő alatti településeken lehetővé téve a kisposták megszüntetését. Tehát valaminek változnia kellett 2001 és 2005 között, hogy most hibáról beszélnek akkor, amikor az nem minősült hibának.

Másfél évvel ezelőtt az országgyűlési biztos úr már indított hivatalból vizsgálatot ebben a témában, és megállapította, hogy a szabályozás megfelel az alkotmányos előírásoknak. Különös módon másfél év után ezzel az állásfoglalásával ellentétesen foglalt állást, de az alkotmánynak a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó része, úgy tudom, nem változott. A kistelepülések féltése mindig is a kormány érdeklődésének homlokterében volt, és társadalompolitikai megfontolások mellett magam is úgy gondolom, hogy a kistelepülések közösségi tereit meg kell őrizni, de a XXI. századi lehetőségeknek megfelelően új tartalmat kell adni ezeknek a helyeknek, hiszen az információáramlás ma már jóval többet jelent, mint annak idején Anyegin és Tatjána levelezése.

Ennek megfelelően 2003-ban kezdeményeztük a vidékfejlesztési kormánymegbízottnál, hogy alakítson ki egy munkaprogramot, mely tartalmazná a postahivatalok átalakítását, éppen a XXI. század igényeinek megfelelően. Ebben a szellemben az eMagyarország pontok pályázati program keretében külön pályázhatnak azok az önkormányzatok, amelyek vállalják, hogy megőrzik a kisposta-szolgáltatást, az eMagyarország pont működtetésével egyidejűleg. A szolgáltatás bevezetéséhez a posta és a földművelésügyi tárca szakemberei felajánlottak segítséget.

Ugyanakkor meg kell állapítanom, hogy a 400 önkormányzati pályázathoz képest, amelyre számítottunk, csak egy töredék jelentkezett. Tehát feltehető, hogy ezt a szükségletet fel kellene ébreszteni a kistelepülések vezetőiben. Szólnom kell még arról, hogy a 2003. évi új postatörvénynek köszönhetően több mint 400 olyan településre is eljut a postai szolgáltatás, ahol nem működött állandó postahely, de ez voltaképpen az önök postatörvényének köszönhető, amely 2001-es.

A kistelepülések helyzetével kapcsolatban látnunk kell: a fix postahelyek visszaállítása nem tud megoldást adni az ott élő lakosság problémáira, amelyek jóval bővebb körűek, semmint hogy egy kisposta létesítésére vagy megszüntetésére lehetne redukálni azokat. Ennek fontosságát szem előtt tartva a kormány elkészítette a kistérségi együttműködési programot, amely egy komplex szempontú helyzetjavítást céloz. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentését most kaptuk meg október 18-án. Ez az idő túlságosan kevés annak kiderítésére, hogy vajon mi is indította az országgyűlési biztos urat arra, hogy megváltoztassa álláspontját. Ki kell vizsgálnunk az okokat, és a magunk részéről elrendeljük egy szakmai követelményeknek megfelelő felmérés elkészítését, mivel az országgyűlési biztos úr jelentése nélkülözte a reprezentativitás minimumát, egy-két példát szórványosan publicisztikai hévvel idézett csak föl, meglehetősen egyoldalú beállításban. Másfelől az önök által benyújtott törvényjavaslat, pontosabban módosítás ugyanazt a problémát veti fel, mint a hatályos szabályozás, mely a települések egy részére nézve hátrányos megkülönböztetést tartalmaz. Kérem a képviselő urat, a tisztelt Házat, hogy ezt a választ elfogadni szíveskedjenek.ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Csáky András képviselő úrnak.DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen, elnök asszony. Államtitkár Úr! Azért gondolom, egy kormányrendelet és egy törvény között van különbség, 2003-ban született a postáról szóló törvény, korábban egy teljesen más jogi szabályozás volt, és sajátságos módon teljesen más volt, mert a hírközlési törvénynek volt egy része az egész. Sajátságos módon korábban ebből ilyen problémák nem voltak, tehát valami más lehet.

Nem tudom, 16 oldal nagyon sok valószínűleg a kormány részére, hogy el tudja olvasni, mert 18-a óta nem volt ideje elolvasni az ombudsman jelentését, és nem hiszem, hogy ombudsmani véleményváltozással hozható összefüggésbe a megyei bíróság jogerős ítélete vagy a Nemzeti Hírközlési Hatóság megállapítása, tehát valami nem stimmel.

Ami a törvénymódosító javaslatainkat illeti, kifejezetten az önkormányzat kezébe helyezi a jogosultságot (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) annak elbírálására, hogy milyen módon kívánják az adott településen a szolgáltatást biztosítani... (Az elnök kikapcsolja a mikrofonját.) Nem tudom elfogadni az ön válaszát. (Taps az MDF soraiban.)ELNÖK: A képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ, ezért kérdezem az Országgyűlést, elfogadják-e a választ.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: 133 igen, 104 nem, 1 tartózkodó szavazat mellett az Országgyűlés az államtitkári választ elfogadta.VISSZA