2009/2010 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai TanszékAz antiszemitizmusIdő:

kedd 12-13.30

Hely:

Északi Tömb 2.105

Oktató:

Csepeli György

Tanársegéd:

Prazsák GergőA kurzus célja

Az antiszemitizmus a legrégebben tartó gyűlölet, melyet társadalmi nagycsoportok tagjai valaha is éreztek egy csoporttal szemben. A kurzus célja, hogy ennek a gyűlöletnek az archeológiáját, szociológiáját, szociálpszichológiáját és pszichológiai tünettanát megmutassa, természetesen a teljesség igénye nélkül. A lehető legbonyolultabb tünetegyüttesről van szó, mely a társadalom kutatója számára eleve kihívás. Mivel nem múlt el, sőt a jelek szerint nem is fog elmúlni a kihívás nemcsak elméleti, hanem gyakorlati, az élet mindennapjait mélyen érintő kérdéseket is felvet.Módszer

Egy ennyire komplex tárgyat csak komplex módszertani eszköztár segítségével hozhatunk közel a hallgatókhoz. Ennél fogva váltakoznak majd az előadások, multimédia prezentációk, filmek, helyszíneken történő előadások, szemináriumi megbeszélések, hallgatói előadások, internetes keresés eredményeinek bemutatásai.Követelmények

Aktív részvétel az órákon. A megadott irodalom nyomon követése. Önálló munka, melyet az oktatóval való előzetes megbeszélés alapján kell elkészíteni, s a félév végén átadni.Menetrend

II.9.

Pogány zsidóellenesség

Az etnocentrikus kezdetek. A zsidó innovációk és a rájuk adott reakciók. A minta affirmációja. A diaszpóra. Görög-zsidó-római csapdahelyzetek. A zsidó állam pusztulása.

Irodalom

Assmann, J. 2008. Izrael és az állam. In Assmann, Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában. Budapest: Atlantisz. 59-92.

Frenyó, Z. Gábor, Gy. 1988. Pogányok, zsidók, keresztények. A keresztény filozófia születésének hátteréről. Világosság. Melléklet az április számhoz.

Gábor, Gy. A zsidóság a római irodalomban. In Gábor, Gy. A diadalíven innen és túl. 2009. Budapest: Akadémiai K. 20-72.

II. 16

Középkori anti-judaizmus

Az etnocentrikus tartalom metafizikai transzformációja. A legközelebbi legtávolabb helyezése. A Rossz empirizálása. Vérvád, kútmérgezés, oltári szentség megszentségtelenítése. Pogromok. Kettős negatív tér.

Irodalom

Leon, A. zsidó uzsorás kora. In Simon, R. (szerk.) 1985. Zsidókérdés Kelet-és Közép-Európában. Budapest:ELTE. 103-123.

Ruether, R.R. Az antiszemitizmus teológiai gyökerei. In Kovács, A. (szerk.) 1999. A modern antiszemitizmus. Budapest. Uj Mandátum. 96-115.

Ajánlott film:

M.Gibson: Passio

II.23

Politikai antiszemitizmus

Rasszizmus és kolonializmus. Antiszemitizmus és zsidóellenesség. A félreértett nyelvi közösség eszméje. Politika és ideológia. Az antiszemita diskurzus tropusai.

Irodalom

Katz, J. 2001. Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Budapest: Osiris.

Gerő, A. 2009. Se nő, se zsidó. Előítéletek találkozása a századforduló Monarchiájában. Budapest: Új Mandátum

Hamann, B.2000. Bécs és Hitler. Egy diktátor tanulóévei. Budapest: Európa

III. 2.

Az antiszemita ideológia társadalmi alapjai

A modernizáció folyamatai és intézményei. A nemzetállam. Szociális entrópia-rezisztencia. Asszimilációs törekvések.

Fein, H. Az antiszemitizmus eredetének és fejlődésének magyarázat. In Kovács, A. (szerk.) 1999. A modern antiszemitizmus. Budapest: Uj Mandátum.117-126.

Gellner, E. Social Entropy and Equality in Industrial Societies. In Gellner, E. 1983. Nations and Nationalism. London: Blackwell. 63-87.

Rürup, R. A zsidókérdés a polgári társadalomban és a modern antiszemitizmus keletkezése. In Kovács, A. (szerk.) 1999. A modern antiszemitizmus. Budapest: Uj Mandátum. 152-173

Ajánlott film: Jud Süss

III.9.

Emancipáció, ressentiment, öngyűlölet

A modernizációs kereslet és a zsidók kínálata. Versenyképesség és versenyképtelenség. A kisebbségellenes rosszérzés.

Irodalom

Bibó, I. Az európai társadalomfejlődés értelme. In Bibó, I. 1986. Válogatott tanulmányok. Budapest:Magvető. III. köt. 7-123.

Lewin, K. A zsidók közötti öngyűlölet. In Lewin, K. 1975. Csoportlélektan. Budapest:KJK. 285- 300.

Szabó, M. 1988. Nemzetkarakter és resszintiment. Gondolatok a politikai antiszemitizmus funkcióiról. Világosság, 1981. 6. 358-362.

II.16.

Tekintélyelvű személyiség

A politikai antiszemitizmus externális tényezőinek interiorizálódása. A tekintélyelvű társadalom kialakulásának szociológiai, vallási és politikai tényezői.

Irodalom

Adorno, T.W. Tipusok és tünetegyüttesek. In Csepeli Gy.1980. Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest:KJK. 237- 294.

Erős F. Kritikai elmélet és szociálpszichológia. (Az „autoritariánus személyiség” kritikájának vázlata. In Csepeli Gy.1980. Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest:KJK. 317-343.

Todosijevic, B. A tekintélyelvű személyiség: az előítéletesség pszichoanalízise. 1999. A modern antiszemitizmus. Budapest: Új Mandátum 242-272.

III. 23.

Antiszemita szocializáció

Család és iskola. Frusztráció források (depriváció, teljesítménykényszer). Szexuális kontextusok. Antiszemita fogékonyság. Önmagukat beteljesítő jóslatok.

Irodalom

Csepeli Gy. Narratívák fogságában. In Csepeli Gy. 2003. Emberek vetése. 99-112.

Sartre, J.P. Vádirat az antiszemitizmus ellen. In Kovács, A. 1999. A modern antiszemitizmus. Budapest: Új Mandátum. 219-223.

Loewenstein, R.M. Antiszemiták pszichoanalízisben. In 1999. A modern antiszemitizmus. Budapest: Új Mandátum. 224-234.

III.30.

Antiszemitizmus a tömegkommunikációban

A kultiváció. Az antiszemita tartalom megjelenése diktatúrában, demokráciában és az információs társadalomban.

Irodalom

Csepeli Gy.2003. Kinek a képe? In Csepeli Gy. Emberek vetése. Budapest: Jószöveg. 119-126.

Friedlander, S. 1996. A náci antiszemitizmus. Egy tömegpszichózis története. Budapest: Uránusz

Ajánlott film: Ewige Jude

IV.6.

Tavaszi szünet

IV. 13.

Antiszemita politikai mozgalmak

A társadalmi süllyedés élménye. Az antiszemitizmus mint kompenzáció. Bűnbak keresés.

A destruktív jogosultság hamis érzése.

Irodalom

Horkheimer, M., Adorno, T.W. Az antiszemitizmus elemei. In Simon, R. 1985. Zsidókérdés Kelet-és Közép Európában. Budapest:ELTE. 165-184.

IV. 20.

Antiszemitizmus a hétköznapi életben

Az antiszemitizmus mint szociológiailag és lélektanilag zárt tapasztalat.  A rosszindulatú társadalomlélektani folyamat. A „felettes én” bosszúja.

Irodalom

Bibó, I. Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. In Kovács, A. (szerk.) 1999. A modern antiszemitizmus. Budapest: Új Mandátum. 452-472.

Csepeli Gy. 1998. Előítélet és antiszemitizmus. Budapest: Jószöveg.

Ajánlott film:

Forgács P.: Örvény

IV.27.

A Holocaust politikája

Az antiszemita tartalom komolyan vétele. A végzet menetrendje. Jog és logisztika. A modernitás önmaga ellen fordulása.

Irodalom

Komoróczy, G. 2000. Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe. Budapest: Osiris

Roseman, M. 2003. A végső megoldás. A Wannsee-jegyzőkönyv. Budapest:Magyar Könyvklub

Kádár, G. Vági Z. Self-financiing genocide.  The gold train, the Becher case and the wealth of Hungarian Jews. Budapest: CEU Press. 3-171.

Roseman, M. 2003. A végső megoldás. A Wannsee-jegyzőkönyv. Budapest: Magyar Könyvklub.

V. 4.

Antiszemitizmus antiszemiták nélkül

A Holocaust botránya. Az antiszemita identitás vállalhatatlansága. Az antiszemitizmus szükséglete.

Irodalom

Erős, F., Kovács A., Lévai,K. 1985. „Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?” Medvetánc. 2-3. 129-144.

Kovács, A. 2008. A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. Budapest:Gondolat. 177-275.

Levi, P. 1990. Akik odavesztek és akik megmenekültek. Budapest:Európa-

V.11.

Új antiszemitizmus

Izrael-komplexusok. Holocaust tagadás. Anti-liberalizmus és anti-kommunizmus.

Irodalom

Gadó, J., Novák, A., Szántó T.G. 2007. Új antiszemitizmus. MAZSIKE.