2014/2015 tanév. I. félév.

ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

KCM02.2

Attitűdök és konfliktusok a mai magyar társadalomban

Időpont: Hétfő 14.30-16.00

Hely: Déli Tömb. 0-820 Hunfalvy

Előadó: Csepeli GyörgyA kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a magyar társadalom újszerű leírásához és megértéséhez szükséges alapfogalmakba és elméleti paradigmákba. A kurzus során elsősorban a „puha”, társadalomlélektani meghatározókat tárgyaljuk, felhasználva a téma klasszikusai, Karácsony Sándor, Bibó István, Erdei Ferenc, Makkai János, Lükő Gábor, Pataki Ferenc, Buda Béla írásait. Bemutatjuk az újabb nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeit is.Menetrend

IX. 8

A magyar társadalom a XX. században

(Lemaradás, hanyatlás, kiszoruálás)

Tomka B. 2011. Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Budapest: Akadémiai

IX. 15. Nemzettudat

(Kultúrnemzet és államnemzet konfliktusa, kettősség, hasadás, széthúzás, illúziók és realitás, államiság hiánya, késői függetlenség, nemzeti autizmus, önsajnálat és dicsekvés)

Bibó, I. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (185-266)

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás történelem (569-620) In Bibó I. 1986. Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető I. köt.

Lükő G. 1942. A magyar lélek formái. Budapest: Exodus

Karácsony S. (1939) 1982 A magyar észjárás. Budapest: Magvető

IX.22. Kettős társadalom

Film: Kölcsönkért kastély

IX. 29. Makó társadalma a két vh. Között

(Feudális és polgári struktúrák egymás mellett élése, város és vidék, szociális entrópia rezisztencia, Makó példája)

Erdei Ferenc, 1984. Makó társadalomrajza. In Erdei Ferenc Összegyűjtött Művei.  Történelem és társadalomkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó

X. 6. Értékek a mai magyar társadalomban

(Individualizmus és kollektivizmus. Negatív modernizáció. Üres individualizmus. Reprezentáció és teljesítmény. Állandóság és változás az értékrendben.)

Csepeli Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus In Simon, J. (szerk.) Húsz éve szabadon Közép-Európában. Budapest: Konrad Adenauer Alapítvány. 264-280.

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 329-338.

X.13. Panaszkultúra

(Hitel és sarc mentalitás. A magyar önprezentáció. Anómia. A siker sikertelensége. A kudarc heroizálása. A balsors.)

Csepeli, Gy., Örkény A., Székelyi M., Barna I. 2005. Sikervakság: szociálpszichológiai akadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában. In Kornai János, Bo Rothstein, Susan Rose-Ackerman 2005. Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 227-256,

X.20. Bizalom és bizalmatlanság

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 85-89

Dessewffy T. 2014. A gonosz szociológiája. Budapest: Geopen

X. 27. Tekintélyelvűség

Előítéletek, xenofóbia, társadalmi távolság, diszkrimináció

Csepeli Gy., Murányi I., Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség. Budapest: Apeiron

XI. 3. Traumák

(A társadalmi trauma. Trauma és kollektív emlékezet. Trianon és Holocaust. A traumák feldolgozási módjai.)

Alexander, Jeffrey. Trauma. A Social Theory. London: Polity

XI.3. Társadalmi egyenlőtlenség

(Társadalmi struktúra, társadalmi mobilitás, Pareto-szabály, társadalmi igazságosság érzet)

Kolosi T. 1990. Egyenlőtlenségtudat nemzetközi összehasonlításban (Társadalmi Riport)

Róbert Péter, 1994. Egyenlőtlenségtudat In Társadalmi Riport

Sági Matild 1996. Egyenlőtlenségek és egyenlőtlenségtudat. In Társadalmi Riport

XI. 10.

Film: Megáll az idő

XI.17. Nemzedékek

Az idő és az emberi. Az idő múlása. A vulgáris és a primordiális idő. A „régi” és az „új”. A cohors és a nemzedék. Generációk a XX. században.

Mannheim, Karl. 1969. A nemzedéki probléma. In Huszár, T., Sükösd, M. (szerk.)

Ifjúságszociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 31-67.

XI.24. Toleranciaépítés

Kirekesztettek a mai magyar társadalomban. A konfliktus. A tolerancia építése.

Bordás Sándor–Hunčík Péter, 1999. FER – Feszültség előrejelző rendszer. Nap Kiadó – Márai Sándor Alapítvány, Dunaszerdahely. 1999.

XII.1. Politikai szocializáció

A politikai szféra sajátos helye a társadalmi létben. A politika Magyarországon. Állam és polgár.

Szabó, I. 1989. Az ember államosítása. Budapest: Tekinet

XII.8. A rendszerváltozás társadalomlélektana

New Authoritarianism in Hungary at the beginning of the 21st Century (coauthored with István Murányi). Central European Political Science Review. Vol.13. No.50. 65-95.

Számonkérés

Esszé (6-10 oldal) megbeszélés alapján

Vizsga (szóbeli)