ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

 

2010/2011 tanév. I. félév

 

Csoportközi viszonyok szociálpszichológiája  (KIP103)

 

Időpont: Kedd 14-15.30

 

Hely: 115 (hajóorr)

 

Előadók: Csepeli György-Vági Zoltán

 

A kurzus célja

 

A kurzus során a hallgatók bevezetést nyernek a csoportközi térben törvényszerűen előforduló szociálpszichológiai jelenségekkel foglalkozó elméletekbe. Foglalkozunk azokkal a változókkal, amelyek a csoportközi harmónia és a csoportközi konfliktus kialakulását valószínűsítik. Részletes esettanulmányokban mutatjuk meg a csoportközi konfliktusok legszélsőségesebb válfaját, a népirtást.

 

Követelmények

 

A félév végén a hallgatók írásos vizsgát tesznek. A vizsga anyagát a megadott szövegek és az előadások képezik. A vizsga előfeltétele, hogy minden hallgató írjon egy kb. 10-12 oldalas dolgozatot, melyben az előadókkal egyeztetett csoportközi témát vizsgál meg.

 

Kötelező irodalom

 

Csepeli Gy. 1996. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris. 334-346. 455-532.

 

Csepeli, Gy., Prazsák, G., Murányi I. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon:
társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest:Apeiron

 

Csepeli Gy., Vági Z. 2011.Adolf Eichmann személytelen személyisége. Mozgó Világ. 37. 6.

 

Ajánlott irodalom

 

Horowitz, D.L. Ethnic groups in conflict. Berkeley, Los Angeles. London: University of California Press.

 

Staub, E. 1992. The roots of evil. The origins of genocide and other group violence. Cambridge:Cambridge University Press.

 

Menetrend

 

IX.13.

 

Az emberiség és csoportjai

 

Másság az állatvilágban és az emberek között. Az állatfajok és az emberi nem. Az ember meghatározatlansága. Apeiron (a kozmosz és az ember). Az emberi önmeghatározás. A Bábel tornya mítosz. A csoportosulás. A nyelv mint a (csoport)lét háza. A név. A „mi” és az „ők”. Különbözés és megkülönböztetés. A másság megalkotása. Az identitás szemiotikája. A csoport-valóság. A magától értetődőség. A kultúrák sokfélesége és konfliktusa.

 

IX.20

 

Az emberi agresszivitás

 

Az agresszivitás fejlődéslélektana. Frusztráció és agresszió. Projekció. Bűnbak-képzés. Az individuális agresszió válfajai (önagresszió, mások ellen irányuló agresszió). Agresszivitás és elfojtás. Oresztész-projekt (anya-és apagyilkosságok). A kegyetlenség és a brutalitás.  A gonoszság. A „bűn” és a „bűntudat”. Kultúra és agresszió.

 

 

IX.27

 

Kategoriális agresszió

 

A kategoriális (csoportok elleni) agresszió természete. Privát, informális és formális keretek. Szervezeti agresszió. Rosszindulatú csoportközi folyamatok. Destruktív jogosultság. A „saját faj” szeretete. Deperszonalizáció. A „tisztaság” ideológiája. Propaganda és meggyőzés. Ideológiai megszállottság. A kategoriális agresszió folyamatmodellje (beszédaktus, elzárkózás, megkülönböztetés, megjelölés, szegregálás, koncentráció, elszállítás, megsemmisítés).

 

X.4

 

A csoportközi agresszió válfajai

 

Totális népirtás (genocidium). Etnikai tömeggyilkosság. Etnikai tisztogatás. Kulturális-szimbolikus megsemmisítés. Ordocidium: nem etnikai csoportokkal szembeni agresszió. Osztályharc, vallásüldözés, politikai ellenségképzés, nemi kisebbségek üldözése. Háború (hódítás, imperializmus, kolonializmus)

 

X.11.

 

A csoportközi kudarc lélektana

 

A társadalmi kudarc (resszentiment). Háborús kudarc (vereség). Eufória, kijózanodás, bosszú.

Kollektív traumák.

 

X.18.

 

A csoportközi konfliktus politikája

 

Kizsákmányolás, hátrányos megkülönböztetés, irtóhadjárat, pogrom, kiüldözés. Szimbolikus, társadalmi, térbeli elkülönítés. Megkülönböztető törvényhozás. Propaganda. Terrorizmus.

 

X.25

 

A csoportközi viszályok forgatókönyve

 

Ideológusok, elkövetők, áldozatok, szemtanúk, ellenállók. Milgram és Zimbardo kísérletei.

Eichmann (esettanulmány)

 

XI.8.

 

A csoportközi különbségek

 

A csoportok közötti viszonyok percepciója (hierarchia vs. egyenlőség).A csoport-tagság megállapítása. A kis különbségek nárcizmusa (vallásháborúk). A rossz lelkiismeret okozta kognitív disszonancia elfojtása (keresztény anti-judaizmus). Kisebbségi paranoia. Az érdekek harcának megideologizálása (osztályharc, nacionalizmus). Egymást tagadó értékrendekk. A civilizációk harca.

 

 

XI.15

 

Örmény népirtás

 

XI. 22

 

Holokauszt

 

XI.29

 

Jugoszláviai polgárháború

 

XII.6

 

Khmer népirtás

 

XII.13.

 

A megbékélés

 

A fölérendelt célok.