ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

 

2015/2016 tanév. I. félév

 

Csoportközi viszonyok szociálpszichológiája (KIP103)Időpont: Péntek 8.30-10.00

Hely: 7.85

Előadók: Csepeli György-Vági ZoltánA kurzus célja

A kurzus során a hallgatók bevezetést nyernek a csoportközi térben törvényszerűen előforduló szociálpszichológiai jelenségekkel foglalkozó elméletekbe. Foglalkozunk azokkal a változókkal, amelyek a csoportközi harmónia és a csoportközi konfliktus kialakulását valószínűsítik. Részletes esettanulmányokban mutatjuk meg a csoportközi konfliktusok legszélsőségesebb válfaját, a népirtást.

Követelmények

A félév végén a hallgatók írásos vizsgát tesznek. A vizsga anyagát a megadott szövegek és az előadások képezik. A vizsga előfeltétele, hogy minden hallgató írjon egy kb. 10-12 oldalas dolgozatot, melyben az előadókkal egyeztetett csoportközi témát vizsgál meg.

Menetrend

 

IX. 11. Az emberiség és az emberi csoportok

Másság az állatvilágban és az emberek között. Az állatfajok és az emberi nem. Az ember meghatározatlansága. Apeiron (a kozmosz és az ember).Az emberi önmeghatározás. A Bábel-tornya mítosz (Teremtés 11.) A csoportosulás.  A nyelv mint a lét háza. A név.  Az önelnevezés. A „mi” és az „ők”. Különbözés és megkülönböztetés. A másság megkreálása. Az identitás szemiotikája. A csoport-valóság.  Tipizációk és relevanciák. Értékek és normák. A magától értetődőség. A kultúrák sokfélesége és konfliktusa. Csoportköziség a politikában.

 

IX.18. Az emberi agresszivitás

Az agresszivitás fejlődéslélektana.  Frusztráció és agresszió. Projekció. Bűnbakok. Az individuális agresszivitás változatai. (gyilkosság, rablás, tolvajlás, testi és lelki sértés.) Agresszivitás és elfojtás. A kegyetlenség és a brutalitás. Szadizmus. A gonoszság. A „bűn” és a „bűntudat”. A kollektív agresszió természete. Tömeg és agresszivitás. Kollektivitás és individuális regresszió. Rosszindulatú csoportközi folyamatok. Destruktív jogosultság (a szégyen és a bűntudat hiánya, büszkeség) .Az agresszív tudat. Rosszhiszeműség, gyanakvás, irigység, káröröm. Agresszív propaganda. A kiszemelés. Az áldozat hibáztatása. 

 

 

IX. 25. A csoportközi agresszió válfajai

 

Genocidium (totális népírtás). Etnikai tömeggyilkosság. Etnikai tisztogatás. Etnikai atrocitások. Etnocidium (kulturális-szimbolikus megsemmisítés). Ordocidium (nem etnikai csoportokkal szembeni agresszió. Osztályharc, vallásüldözés, nemi kisebbségek elnyomása). Politicidium (háború, imperializmus).

 

 

X. 2. A csoportközi konfliktus politikája

 

Kizsákmányolás/Elnyomás/ Hátrányos megkülönböztetés. Irtóhadjárat. Pogrom. Kiüldözés. Elkülönítés (szimbolikus, társadalmi, térbeli). Megkülönböztető törvényhozás.  Propaganda és művészet. Az ellenállás: Terrorizmus. Az „emberfeletti ember” ideológiája.

 

 

X. 9. A csoportközi viszályok forgatókönyve

 

Az identitás „megszállása”, a kollektívitás individualizációja. Ideológiák („tisztaság”, „civilizálás”). Eliminációs programideológiák. Hihetőség és igazolás (érdek-racionalizáció). Leállíthatatlanság. Szereposztás: az ideológusok, a kitervelők, a végrehajtók, a résztvevők, a passzívak, az áldozatok, az ellenállók. A helyzet hatalma (Milgram, Zimbardo kísérletei).

 

 

X. 16.  A csoportközi különbségek

 

A kis különbségek narcizmusa (vallásháborúk). A rossz lelkiismeret okozta kognitív disszonancia elfojtása (keresztény anti-judaizmus). Kisebbségi paranoia. Az érdekek harcának megideologizálása (nacionalizmus). Egymást tagadó értékrendek. A civilizációk harca.

 

 

 

X. 23. Ünnep

 

X.30. Őszi szünet

 

 

XI. 6. Nacionalizmus

A nemzeti kategória eredete. Az európai nacionalizmusok dinamikája. A korábban és a később jött nemzetek. Közép-európai kisállamok nemzefejelődése.

 

 

XI. 13.

Antiszemitizmus

Az antiszemitizmus archeológiája. Kapitalizmus és antiszemitizmus. A nemzetfejlődés zavarai és az antiszemitizmus. Út a Holcaust-ig, s utána.

 

XI. 20. Vallásháborúk

 

Film: P.Chereau: Margot királyné

 

XI. 27. Roma ellenesség

 

XII. 4. Új tekintélyelvűség

 

A tekintély klasszikus forrásai: a család és az állam megendülése.  Menekülés a szabadságtól. A szorongás. Tekintélyelvűség, szociaális dominancia, xenofóbia, antiszemitizmus, roma ellenesség, homofóbia, kizáró nacionalizmus

 

XII.  11. A béke és a békeépítés

 

A tolerancia kultúrája. Civil társadalom szerepe. Keresztkategorizációk és fölérendelt célok.

 

 

 

 

Internetes források

 

http://www. htkp.org. (népirtások, tömeggyilkosságok, atrocitások)

 

http://www. zoonpolitikon.hu

 

Kötelező irodalom

 

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth, 273-358.

 

Siklaki I. 2010. Előítélet és tolerancia. Budapest: Akadémiai.

 

Ajánlott irodalom

 

Horowitz, D.L. 1985. Ethnic groups in conflict. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

 

Nietzsche, F.(1886.) 2000. Túl jón és rosszon. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

 

Safranski, R. 1999. A gonosz avagy a szabadság drámája. Budapest:Európa

 

Schievelbush, W. 2003. The Culture of Defeat. On National Trauma, Mourning and Recovery. Metropolitan Books.

 

Staub, E. 1992,The roots of evil. The origins of genocide and other group violence. Cambridge: Cambridge University Press.