2008/2009 év. II. félévDelta Politikai IskolaSzociálpszichológia

A kurzus célja

A „Szociálpszichológia” tárgy célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a szociálpszichológia néhány fontos területének elméleti problémáiba, lássák az empirikus eredményeket, megismerkedjenek a szociálpszichológiai szemlélettel, mely a társadalmi jelenségeket a szociológia és a pszichológia közötti tartományban vizsgálja. A tárgy sajátossága, hogy az ismeretek alkalmazhatók és jelentős önismereti hozzáadott értékkel rendelkeznek.Módszer

Előadás. Multimédiás demonstrációk, dokumentumfilm vetítés, klasszikus szociálpszichológiai kísérletek megismétlései.Számonkérés

Az osztályozás alapja az órákon mutatott aktivitás (25 %), a házi feladatok megoldásának színvonala (25 %), valamint a félév végén kitöltött írásbeli teszten elért eredmény (50 %).

Előadó:

Csepeli György csepelig@yahoo.com

Tanársegéd:

Prazsák Gergő prazsak@gmail.com

MenetrendII.21. Az én

A szociálpszichológiai jelenségek kiindulópontja. Az én társas szerkezete. Az én és a másik egymásrautaltsága.

Kísérlet: X-Y

Film: Szász János: Az infánsnő születésnapjaIII.14. A másik személy

Személyek és tárgyak. Fenomenális okság. Szándék-észlelés. „Társadalmi anatómia”.

A személyészlelés narratív beágyazódása. Személypercepciós hibák. A bűnbak.

Kísérlet: Heider-Simmel kísérletHázi feladat:

Miért nem néznek szembe Michelangelo alakjai?

Esszé. (maximum 6 old.)IV.4. Szerep

Formális és informális kapcsolatok. Szerep és pozíció. Szerepkészlet. Szerepelvárások. Szerepkonfliktusok. A vezető szerepe.

Film: Vas Judit: MódszerekV.25. A kommunikáció

A jel és a jelentés. A jelek válfajai. A jelentés kettős természete. A metakommunikáció.

A meggyőzés. Manipuláció és reklám.V.16. Politikai kommunikáció

A Grice-i maximák megfordítása. Bizalmatlanság és rosszhiszeműség.

A botrány.VI.6. A tömeg

A tömeghelyzet, mint élmény. Regresszió és agresszió. A tömeg rétegződése.

Kommunikáció a tömeggel. Tömegjelenségek: rémhír, pánik, pletyka, divat.

Tömeg és demokrácia.

Multimedia demonstráció: 2006 szept. 16 a televíziókbanA vizsgára való felkészüléshez szükséges irodalom:

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

27-38. o. (Mi a szociálpszichológia?)

305-309. o. (Az én megmutatkozása)

310-319. o. (Személypercepció)

189-203. o. (Szerep)

172-184. o. (Kommunikáció, Metakommunikáció)

368-377. o. (A vezetés)

378-384. o. (Manipuláció)

288-300. o. (Meggyőzés)

157-163. o. (Tömeg)Grice, H.P. A társalgás logikája In Pléh, Cs., Terestyéni T., Siklaki, I. (szerk.) 1997. Nyelv-Kommunikáció-Cselekvés. Budapest: Osiris. 213-227.

Hodge, B., Fowler, R. Orwell nyelvészete. In Siklaki, I. (szerk.) 2008. Szóbeli befolyásolás. II. Nyelv és szituáció. 255-272. Budapest: Typotex