2009/2010 év. I. félév

Delta Politikai Iskola

SzociálpszichológiaA kurzus célja

A „Szociálpszichológia” tárgy célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a szociálpszichológia néhány fontos területének elméleti problémáiba, lássák az empirikus eredményeket, megismerkedjenek a szociálpszichológiai szemlélettel, mely a társadalmi jelenségeket a szociológia és a pszichológia közötti tartományban vizsgálja. A tárgy sajátossága, hogy az ismeretek alkalmazhatók a politikai tervezésben és cselekvésben valamint jelentős önismereti hozzáadott értékkel rendelkeznek.Módszer

Előadás. Párbeszéd, vita. Multimédiás demonstrációk, dokumentumfilm vetítés, klasszikus szociálpszichológiai kísérletek megismétlései.

Számonkérés

Az osztályzás alapja az órákon mutatott aktivitás (25 %), a házi feladatok megoldásának színvonala (25 %), valamint a félév végén kitöltött írásbeli teszten elért eredmény (50 %).

Előadó:

Csepeli György

csepelig@yahoo.com

Tanársegéd:

Prazsák Gergő

prazsak@gmail.comMenetrendIX. 5. 13.15-14.45 Az én

A szociálpszichológiai jelenségek kiindulópontja. Az én társas szerkezete. Az én és a másik egymásrautaltsága. G.H. Mead szimbolikus interakcionista megözelítése. Az én prezentációja E.Gofman elmélete szerint.

Kísérlet: X-Y

Film: Szász János: Az infánsnő születésnapjaX. 3. 13.15.-14.45 A másik személy

Személyek és tárgyak. Fenomenális okság. Szándék-észlelés. „Társadalmi anatómia”.

A személyészlelés narratív beágyazódása. Portréfestészet és irodalmi jellemzés. Személypercepciós hibák. A bűnbak.

Kísérlet: Heider-Simmel kísérlet

Házi feladat: Tiziano Pietro Aretino-ról készített portréjának elemzése.X.17. 13.15-14.45 Szerep

Formális és informális kapcsolatok. Szerep és pozíció. Szerepkészlet. Szerepelvárások. Szerepkonfliktusok. A vezető szerepe. Diszkrepáns szerep.

Film: Vas Judit: MódszerekX. 31. A kommunikáció

A jel és a jelentés. A jelek válfajai. A jelentés kettős természete. A nyelv. A metakommunikáció. A meggyőzés. Manipuláció és reklám.XI. 4. Politikai kommunikáció

A Grice-i maximák megfordítása. Bizalmatlanság és rosszhiszeműség.

A botrány. Új médium.

Házi feladat: Beszédírás szabadon választott témára.XI.28. A tömeg

A tömeghelyzet mint élmény. Regresszió és agresszió. A tömeg rétegződése.

Kommunikáció a tömeggel. Tömegjelenségek: rémhír, pánik, pletyka, divat.

Tömeg és demokrácia.

Filmrészlet: Riefenstahl, L. A hit győzelmeA vizsgára való felkészüléshez szükséges irodalom

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

27-38 (Mi a szociálpszichológia?)

305-309 (Az én megmutatkozása)

310-319 (Személypercepció)

189-203 (Szerep)

172-184 (Kommunikáció, Metakommunikáció)

368-377 (A vezetés)

378-384 (Manipuláció)

288-300 (Meggyőzés)

157-163 (Tömeg)

Grice, H.P. A társalgás logikája In Pléh, Cs., Terestyéni T., Síklaki, I. (szerk.) 1997. Nyelv-Kommunikáció-Cselekvés. Budapest: Osiris. 213-227.

Hodge, B., Fowler, R. Orwell nyelvészete. In Síklaki, I. (szerk.) 2008. Szóbeli befolyásolás. II. Nyelv és szituáció. 255-272. Budapest: Typotex