Delta Politikai Iskola

Szociálpszichológia

2007/2008 tanévI. félév

Előadó: Csepeli György

Tanársegéd: Prazsák GergőA kurzus célja

A Szociálpszichológia kurzus célja, hogy elméleti ismereteket adjon a társas életről, a társadalmilag szerkesztett valóság bennünk élő mintáiról, működésmódjairól, valamint szociális készségeket erősítsen meg és fejlesszen ki annak érdekében, hogy a hallgatók pontosabban mérhessék fel a helyzeteket, melyekben élnek, jobban lássák önmagukat, fejlődjön empátia érzékük, javuljon társadalmi tudatosságuk és finomuljon társadalomképük. Nem vagyunk egyedül! Ez a maxima a kurzus alapja.Módszerek

Az alapvető módszer az előadás, melyet a tanulócsoportban vita és megbeszélés követ. Nagy súlyt helyezünk az osztályon kívüli tanulásra, melynek változatai közül számítunk a szövegolvasásra, az e-learning tananyagok tanulmányozására. Számos online és offline kísérlet elvégzésére is sor kerül, aminek egyik célja a módszer megismertetése, a másik célja önismereti többlet előidézése. Rendszeresen sor kerül házi feladatokra, melyek prezentációjára a csoport előtt kerül majd sor. A kurzus erőssége a fiktív és dokumentumfilmek bemutatása.Számonkérés

Az első szempont az aktivitás. Mérjük az órán való megjelenést, valamint az on line jelenlét gyakoriságát. A minősítés fontos szempontja a házi feladatok megoldása. A félévet számítógépen keresztül megoldható ismeret teszt kitöltése zárja 2008 januárjában.Irodalom

Csepeli Gy. (1997) 2002. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris

Benda, K. 2000. Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Budapest: Osiris

Berger, P., Luckmann, T.1998. A valósá társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értékezés. Budapest: Jószöveg.

Lengyel, Zs. (szerk.) 1997. Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Budapest:Osiris

Wallace, P. 2002. Az internet pszichológiája. Budapest:Osiris

Menetrend2007. szeptember 15. (8.30-11.30) Bevezetés. Az „én” és a „másik”

Film: Szász János. Az infánsnő születésnapja (O.Wilde meséje alapján).

Kísérlet: X-Y teszt.

Ismerkedés az e-learning platformmal.

Előadás: A szociálpszichológia helye a társadalmi jelenségek körében. Az „életvilág” és a „rendszer”. Opció és ligatura. Autentikus kommunikáció.

Animáció: Artista. Sorban állás.

Előadás: A káosz és a rend. Bábu és Isten. Az interakció. A társasság. A jelenlét. A szociális facilitáció és gátlás. Az interakció formái. Tükörén(ek). Az én megmutatása a mindennapi életben (Gofman). G.H.Mead én-elmélete.

Házi feladat: Portré értelmezések írása Tiziano III.Pál unokái körében c. festményéről. Kik ők? Mit tudhatunk meg róluk? Mit sejtünk? PPT prezentáció készítése.

Beadott házi feladatok2007. október 6. (11.30-14.30) Kommunikáció

X-Y teszt kiértékelése, az eredmények megbeszélése, összehasonlító vizsgálati eredmények bemutatása.

A házi feladatok prezentációja és megbeszélése.

Animáció: „Szerelem”

Kísérlet: NASA kép megfejtése. Hieroglifák megfejtése.

Előadás: A bizalom és az együttműködés elve. Grice kommunikciós modellje. A jel és a jelentés. Analóg és digitális jelek. Metakommunikciós ezsköztár. Nyelv. Beszédaktus. Politikai kommunikáció: fordított Grice-i maximák. Hatáskeltés és meggyőzés.

Film: Szónoklat.

Televízió: Nyilvános beszéd és közönségreakció (Medgyessy-Orbán találkozó).

Házi feladat: Video-blog készítése (team-munka).2007. október 27. (11.30-14.30) Szerep

Házi feladatok megtekintése és megbeszélése.

Előadás: Szerep és pozíció. Formális és informális szervezetek. Szerepkészlet. Szerepkonfliktusok. Vezetés és hatalom. Lewin, Mérei kísérletei és elméleteiA hatalom helyzete. A politikus szerepkészlete.

Film: Vas Judit: Módszerek.2007.november 24. (11.30-14.30) Társas kiscsoport

Kísérlet: - hőmérő teszt

                - döntés teszt

                - szociometrai teszt

                - Asch vonalas kísérlete

Előadás: A csoportlét struktúrái: Szocio-emocionális hálózat, kommunikációs szerkezet, munkamegosztás, érték-és normarendszer, vezetés. Csoportdöntés: bölcsesség és balgaság.

Csoportfejlődés. Csoport és politika.

Video: Fókuszcsoport (Magyar Agora).2007. december 15. (8.30-11.30) Kognitív szociálpszichológia

Kísérlet: Heider-Simmel.

Animáció: A futás.

Előadás:Az értékek és a tények. A „tudás fája”. Vélemény, nézet, attitűd, érték. Racionalizációs mechanizmusok: disszonancia redukció, egyensúlyképzés, kongruenciára törekvés, önigazolás, attribúciós típusok. Atttítűdök. Előítéletek, sztereotípiák. Közvélemény-kutatás.

Kutatási prezentáció: Politikai hisztéria potenciál felmérése.2008. január 12. 11.30-14.30) Tömeg

Előadás: A tömeglélektan kialakulása. A tömeg energiái. Konstruktív és destruktív tömeg. A vezér és a tömeg.

Esettanulmány: 2006. szeptember 16. és október 23. közötti budapesti események