2008/2009 I. félév

ELTE Társadalomtudományi Kar
Kisebbségszociológia Tanszék / Szociálpszichológia TanszékElőítélet és tolerancia S230/aa2Előadó: Csepeli György

Tanársegéd: Prazsák Gergő

A kurzus célja: A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a csoportközi viszonyok szociálpszichológiáját meghatározó területek empirikus és elméleti problémáiba. Az előadások mellett multimédia prezentációk, szociálpszichológiai kísérletek is bemutatásra kerülnek, melyek az élményalapú megértést szolgálják. Szemléleti sokféleség bemutatására törekszünk, egyaránt hangsúlyozva a kognitív, a kulturális, a történelmi, a szociológiai és személyiségpszichológiai megközelítések fontosságát. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az előítélet és a tolerancia pólusai között elhelyezkedő jelenségek egész sorával, a kategorziációtól a konfliktus-redukcióig.

Követelmények: Az előadásokon való aktív jelenlét elvárt. Időről-időre rövid ismeret-tesztek kitöltése szolgál az anyagban való előrehaladás mérésére. A félév végén vizsga van, melynek előfeltétele egy 10-12 oldalas esszé. Az esszé témája előzetesen egyeztetendő az oktatóval.

Értékelés: A részvétel színvonala, a feladatok megoldása, az esszé, és a vizsga együttvéve.

Kötelező irodalom:

Allport, G.W. 1999. Az előítélet. Budapest: Osiris

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris 455-533.

Ajánlott irodalom:

Bindorffer, Gy. 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest: Új Mandátum

Csepeli Gy. 2005. A meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg. 71-120.

Erős, F. 1996. (szerk.) Azonosság és különbözőség. Budapest: Scientie Humana

Fábián, Z. 1999. Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum

Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: Új Mandátum

Menetrend:

Szeptember 5. A szociális kategorizáció folyamata

A kategóriák a világ társadalmi megszerkesztésének alapvetően fontos eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció (név) összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete

Szeptember 12. Etnocentrizmus

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az etnocentrikus valóság megszerkesztése. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig.

Szeptember 19. Gemeinschaft-Gesellschaft

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Kiscsoportok, nagy csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és sedentarizmus. A modernizációs folyamat Gellner alapján. Szociális entrópia..

Film: Sokarcú kultúra. A hordától a nemzetig

Szeptember 26. Csoportközi határok megvonása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A kultúra hozzájárulása. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A homogenizált testkép és a kollektív lélek. Sztereotípiák (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák)

Október 3. Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek és khimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés.

Október 10. Kisebbségek

A kisebbségi státusz. A kisebbség és a társadalom egyenlőtlenségek. Tőkehiány fajták: gazdaság, politika, kultúra. Kisebbségi típusok: történeti, recens, életstílus. Kisebbségi öngyűlölet.

Hamilton-Gifford kísérlet

Október 17. Tekintélyelvűség

A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálata. A Berkeley empirikus vizsgálat. F skála. A tekintélyelvűség dimenziói.

Október 24. Nyitott és zárt gondolkodás

A tekintélyelvű személyiségvizsgálatok bírálata. A gondolkodás stílusa. A nyílt és a zárt gondolkodás jellemzői Rokeach alapján. A „D” skála.

Október 31. tanítási szünet

November 7. Nemzet

A nemzet mint nagycsoport. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzetfejlődés tipológiája. Nemzetállamok evoluciója és devolúciója. Európai identitás.

November 14. Másság

A szexuális kisebbségek társadalmi konstrukciója. LMBT percepció. Szorongások és fóbiák.

November 21. Antiszemitizmus

A zsidókról alkotott kép létrejövésének történeti fázisai. Rasszizmus és antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.

November 28. Cigányellenesség

A cigánykép változatai. Demokrácia és előítélet: rejtett diszkrimináció.

December 5. Média és csoportközi reprezentációk

A „saját hang” és a mások által kisajátított hang. Normalizáció. Csoportreprezentációs mémek versenye.

December 12. A türelemhez vezető út

Demokrácia és előítéletek. Identitáspolitika. Jog. Elit példamutatása. Interkulturális érzékenyítés. Konfliktus-előrejelzés. Tolerancia és szocializáció.