2010/2011 I. félév

ELTE Társadalomtudományi Kar
Kisebbségszociológia Tanszék / Szociálpszichológia TanszékElőítélet és tolerancia TT512/1Előadó: Csepeli György

Időpont: Kedd, 12.00-13.30

Hely: 0.87 (Marx terem)

A kurzus célja: A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a modern társadalmi együttélés során keletkező, ám azt nagymértékben zavaró problémakörbe, melynek lényege az egyének kategoriális alapon történő megkülönböztetése. A megkülönböztetés egyfelől elkerülhetetlen, másfelől nem kívánatos hatásokkal jár, melyek következményeként megnehezül a társadalom tagjai között a megértés és a kommunikáció, nem beszélve a szimbolikus és tényleges erőszak megnyilvánulásairól. A hátrányos megkülönböztetés következményei különösen hátrányosan sújtják a kisebbségeket, melyek tagjai az előítéletekkel szembesülve rossz és a még rosszabb között választhatnak Az előadásokat multimédia prezentációk, szociálpszichológiai kísérletek támogatják, melyek az élményalapú megértést szolgálják. A kurzus során a csoportközi viszonyokat meghatározó tágabb, történelmi és társadalmi tényezők bemutatására törekszünk, különös tekintettel hangsúlyozva a közép-kelet-európai kontextust. A hallgatók megismerkednek az előítélet és a tolerancia pólusai között elhelyezkedő jelenségek egész sorával, a rosszindulatú társadalmi folyamatok kialakulásától a konfliktus-redukcióig.

Követelmények: Az előadásokat követően időről-időre rövid ismeret-tesztekkel ellenőrizzük az anyagban való előrehaladást. A félév végén tesztvizsga van.

Értékelés: A rövid ismeret tesztek és a félév végi vizsgateszt eredményein alapul.

Kötelező irodalom:

Allport, G.W. 1999. Az előítélet. Budapest: Osiris

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris 455-533.

Sidanius, J. Pratto, F. 2005. A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris

Ajánlott irodalom:

Bindorffer, Gy. 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest: Új Mandátum

Csepeli Gy. 2005. A meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg. 71-120.

Erős, F. 1996. (szerk.) Azonosság és különbözőség. Budapest: Scientia Humana

Fábián, Z. 1999. Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L. Lan Anh, N.L. (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai

Kruglanski, A.W. 2005. A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest: Osiris

Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: Új Mandátum

Menetrend:

IX. 14.

A szociális kategorizáció folyamata

A kategóriák a világ társadalmi megszerkesztésének alapvetően fontos eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció (név) összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete vonalakkal.IX. 21.

A saját csoport és a másik csoport.

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attítűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az etnocentrikus valóság megszerkesztése. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig.IX. 28.

Elsődleges és másodlagos csoportok

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Gemeinschaft és Gesellschaft Kiscsoportok, nagy csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és sedentarizmus. A modernizáció folyamata. Szociális entrópia. Post-Gemeinschaft jelenségek.

Film: Sokarcú kultúra. A hordától a nemzetigX.5.

A csoportok elhatárolása és elhatárolódása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A kultúra hozzájárulása. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A homogenizált testkép és a kollektív lélek. Sztereotípiák (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák).X. 12.

Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek, xenofób és khimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés.X. 19.

Kisebbségek

A kisebbségi státusz. Illuzórikus korreláció. A kisebbség és a társadalom egyenlőtlenségek. Tökehiány fajták: gazdaság, politika, kultúra, kapcsolatok. Kisebbségi típusok: történeti, recens, életstílus. A kisebbségi lét szociálpszichológiája: szorongás, öngyűlölet, paranoia. A domináns kisebbség.

Hamilton-Gifford kísérletX. 25-29. Őszi SzünetXI. 2.

A tekintélyelvű személyiség

A család és az állam. Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálata. A Berkeley empirikus vizsgálat. F skála. A tekintélyelvűség dimenziói.XI. 9.

Nyitott és zárt gondolkodás

A tekintélyelvű személyiségvizsgálatok bírálata. A gondolkodás stílusa. A nyílt és a zárt gondolkodás jellemzői Rokeach alapján. A „D” skála. Európai helyzetkép az ESS 2008-as adatbázisa alapján.XI. 16.

Nemzeti csoportok

A nemzet mint nagycsoport. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzetfejlődés tipológiája. Nemzetállamok evolúciója és devolúciója. Európai identitás.

Kísérlet: Vers percepcióXI. 23.

Másság

A másság mint antropológiai paradoxon. A másik megkonstruálása. A másság funkciói. Az idegenség. A másság változatai. Elfojtások, szorongások, fóbiák, projekciók.XI. 30.

A legrégebbi gyűlölet

A zsidókról alkotott kép kialakulásának történeti fázisai. Rasszizmus és antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.XII. 7.

Cigányellenesség

A cigánykép változatai. Demokrácia és előítélet: rejtett diszkrimináció. Cigányellenesség okai a mai magyar társadalomban. A média hatásai.

Kísérlet: Záróra BalmazújvárosonXII. 14.

Média és csoportközi reprezentációk

A „saját hang” és a mások által kisajátított hang. Normalizáció. Csoportreprezentációs mémek versenye.

A türelemhez vezető út

Demokrácia és előítéletek. Identitáspolitika. Jog. A gyűlöletbeszéd problémája. Elit példamutatása. Interkulturális érzékenyítés. Konfliktus-előrejelzés. Tolerancia és szocializáció.

Film: Clark-féle kísérlet megismétlése