2011/2012 tanév. I. félév.

 

ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

 

Előítélet és tolerancia TT512

 

Idő: Szerda 8.30.-10.00

 

Hely: 063 Bruckner terem

 

Előadó: Csepeli György

 

A kurzus célja

 

A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a társadalmi együttélés során keletkező, ám azt nagy mértékben zavaró problémakörbe, melynek lényege az egyének kategoriális alapon történő pozitív és/vagy negatív megkülönböztetése. A megkülönböztetés egyfelől elkerülhetetlen, másfelől nem kívánatos hatásokkal jár, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív irányú a megkülönböztetés. Az előítéletek következményeként megnehezül a társadalom tagjai között a megértés és a kommunikáció. A hátrányos megkülönböztetés következményei különösképpen sújtják a kisebbségeket, melyek tagjait a többség-kisebbség viszony csapdába ejti.

 

Követelmények

 

A félév során rövid ellenőrző tesztek kitöltésére kerül sor. A félév végén teszt vizsga lesz.

 

Kötelező irodalom

 

Allport, G.W. 1999 (1977) Az előítélet. Budapest: Osiris

 

Csepeli Gy. 1996. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris 455-533.

 

Csepeli, Gy., Prazsák, G., Murányi I. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon:
társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

 

Siklaki I. 2010. Előítélet és tolerancia. Budapest: Akadémiai Kiadó

Ajánlott irodalom:

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L. Lan Anh, N.L. (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó

 

 

 

Menetrend

 

Szept.14

A szociális kategorizáció folyamata

A kategóriák a társadalmi valóság megszerkesztésének elengedhetetlen eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete

Szept.21

A saját csoport és a másik csoport

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az azonisság-tudat és az azonosstása.Az etnocentrizmus. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig.

Szept.28

Elsődleges és másodlagos csoportok.

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Gemeinschaft és Gesellschaft. Kiscsoportok, nagy létszámú csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és letelepedettség. A modernizáció folyamata. Szociális entrópia. Elidegenedettség-érzések. Post-Gemeinschaft.

Okt.5

A csoportok elhatárolása és elhatárolódása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege.  A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A kategoriális szempont alapján homogenizált testkép és a „kollektív” lélek képzete. Sztereotípiák és csoportközi különbségek. (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák).

Okt.12

Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek, xenofób és kimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés.

Okt. 19

Kisebbségek

A kisebbségi státusz (szemantika, percepció, politika, gazdaság, kultúra). Kisebbségi kategóriák: etnikai, nemzeti, élethelyzet .Kisebbségi típusok (történeti, recens, életstílus szerinti). A kisebbségi lét szociálpszichológiája: szorongás, öngyűlölet, paranoia, rájátszás. A domináns kisebbség.

Okt. 26

A tekintélyelvű személyiség

A család és az állam. A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálatai. A kaliforniai empirikus vizsgálatok. Az E, AS, PEC skálák és az F skála.  A tekintélyelvűség dimenziói.

Nov. 2. Szünet

Nov.9

Új tekintélyelvűség

Nyitott és zárt gondolkodás, szociális dominancia orientáció, külső és belső kontroll, osztályalapú és etnikai alapú csoport hierarchia percepció.

Nov 16

Nemzeti csoportok

A nemzet mint nagycsoport. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzettéválás tipológiája. Nemzetállamok evolúciója és devolúciója. Európai identitás.

Nov. 23

Másság

A másság mint antropológiai paradoxon. A másik megkonstruálása. A másság funkciói. Az idegenség. Elfojtások, szorongások, fóbiák, projekciók. Orientalizmus.

Nov. 30

A legrégebbi gyűlölet

A zsidókról alkotott kép kialakulásának történeti fázisai. Rasszizmus és antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.

Dec. 7

Cigányellenesség

Európa egyetlen transznacionális kisebbsége. A modernizáció vesztesei. Diszkrimináció. A cigányellenesség okai a mai magyar társadalomban. A média szerepe.

Dec.14

A türelemhez vezető út

 

Állampolgári nevelés. Deszegregált fiatalkori környezet. Kooperáció és kommunikáció. PC beszéd. Elit példamutatása. Zéro tolerancia a közszolgálatban. Tisztességes média-reprezentáció.