2016/17 tanév. I. félév.

ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

Előítélet és tolerancia TT512

 

Idő: Péntek 08.30-10.00

Hely: 0.79

Előadó: Csepeli György, Prazsák Gergő, Vági Zoltán

 

A kurzus célja

A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a társadalmi együttélés során keletkező, ám azt nagy mértékben zavaró problémakörbe, melynek lényege az egyének kategoriális alapon történő pozitív és/vagy negatív megkülönböztetése. A megkülönböztetés egyfelől elkerülhetetlen, másfelől nem kívánatos hatásokkal jár, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív irányú a megkülönböztetés. Az előítéletek következményeként megnehezül a társadalom tagjai között a megértés és a kommunikáció. A hátrányos megkülönböztetés következményei különösképpen sújtják a kisebbségeket, melyek tagjait a többség-kisebbség viszony csapdába ejti.

Követelmények

A félév során rövid ellenőrző tesztek kitöltésére kerül sor. A félév végén írásbeli vizsga lesz.

Kötelező irodalom

Allport, G.W. 1999 (1977) Az előítélet. Budapest: Osiris

Csepeli Gy. 1996. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris 455-533.

Csepeli, Gy., Prazsák, G., Murányi I. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon:
társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

Hunyady, Gy. 2003. Társadalomkritikus szociálpszichológia: John Jost tanulmányai. In Jost, J. 2003. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás szociálpszichológiája. Budapest: Osiris. pp. 9-26.

Sidanius, J., Pratto, F. 2005. A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 41-123.

Síklaki I. 2010. Előítélet és tolerancia. Budapest: Akadémiai Kiadó

Ajánlott irodalom:

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L. Lan Anh, N.L. (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó

 

Menetrend

Szeptember 16.

A szociális kategorizáció folyamata

A kategóriák a társadalmi valóság megszerkesztésének elengedhetetlen eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete.

Szeptember 23.

A saját csoport és a másik csoport

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az azonosság-tudat és az azonosítás. Az etnocentrizmus. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig. Illuzórikus korreláció.

Szeptember 30.

Elsődleges és másodlagos csoportok.

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Gemeinschaft és Gesellschaft. Kiscsoportok, nagy létszámú csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és letelepedettség. A modernizáció folyamata. Szociális entrópia. Elidegenedettség-érzések. Post-Gemeinschaft.

Október 7.

A csoportok elhatárolása és elhatárolódása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A kategoriális szempont alapján homogenizált testkép és a „kollektív” lélek képzete. Sztereotípiák és csoportközi különbségek. (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák).

Október 14.

Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek, xenofób és kimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés.

Október 21.

Kisebbségek

A kisebbségi státusz (szemantika, percepció, politika, gazdaság, kultúra). Kisebbségi kategóriák: etnikai, nemzeti, élethelyzet. Kisebbségi típusok (történeti, recens, életstílus szerinti). A kisebbségi lét szociálpszichológiája: szorongás, öngyűlölet, paranoia, rájátszás. A domináns kisebbség.

Október 28.

A tekintélyelvű személyiség

A család és az állam. A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálatai. A kaliforniai empirikus vizsgálatok. Az E, AS, PEC skálák és az F skála.  A tekintélyelvűség dimenziói.

November 11.

Új tekintélyelvűség

Nyitott és zárt gondolkodás, szociális dominancia orientáció, külső és belső kontroll, osztályalapú és etnikai alapú csoport hierarchia percepció.

November 18.

Vetítés. A hordától a nemzetig (Kultúrák sokfélesége, 13)

November 25.

Nemzeti csoportok

A nemzet mint nagycsoport. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzetté válás tipológiája. Nemzetállamok evolúciója és devolúciója. Európai identitás.

December 2.

Cigányellenesség

Európa egyetlen transznacionális kisebbsége. A modernizáció vesztesei. Diszkrimináció. A cigányellenesség okai a mai magyar társadalomban. A média szerepe.

December 9.

A legrégebbi gyűlölet

A zsidókról alkotott kép kialakulásának történeti fázisai. Rasszizmus és antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.

 

December 16.

Konfliktusmegoldás

A konfliktus forgatókönyve, rosszindulatú társadalmi folyamatok, distális és proximális konfliktus tényezők, early warning konfliktus diagnosztika, béke építése (theatre of witness, Not in our Town, Tolerancia Körök)

Irodalom

Csepeli. Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth 278-286