ELTE BTK Média Tanszék

2009/2010 tanév I. félévSzociálpszichológia I. (BBN-KOM-105)

Oktató:Csepeli GyörgyIdő: péntek 14.30-16.00

Hely: ELTE BTK, Múzeum krt. Főépület. Alagsor, 135.A Szociálpszichológia I. kurzus bevezeti a hallgatókat a szociálpszichológiai szemlélet alapjaiba, amit a következő félévben a Szociálpszichológia II. kurzus követ majd. Az első félév során azt vizsgáljuk, hogy az ember miként él a társadalomban, hogyan konstruálódik életvilága, milyen hatásokkal kell szembenéznie, melyek társas környezetéből származnak, mi határozza meg interperszonális terét, milyen formák között éli társas életét, s végül, mi történik vele, ha ezek a formák elveszítik szabályozó erejüket.Követelmények

Az előadások során mutatott aktivitás beszámít a vizsgajegybe. A vizsga során írásos tesztet kell kitölteniük a hallgatóknak.Kötelező irodalom

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 27-96. 143-204. 305-451. pp.

Csepeli, Gy. 2008. Wikitudás. Kritika. 4. 2-4.

Csepeli Gy. 2009. Álarcosbál a blogteremben. Kritika. 6. 3-5.

Csepeli Gy. 2000. A tömegek ereje. Mozgó Világ online. 26.évf. 1.sz.Ajánlott irodalom

Lengyel, Zs. 1997. Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris

Hewstone, M., Stroebe, W., Codol J-P., Stephenson, G.M. 1995. Szociálpszichológia európai szemszögből. Budapest: KJK 21-57. 221-339.MenetrendIX. 11. Test és lélek

Az élő emberi test működése a társadalomban. Az ember mint viszonylény. Hálózat, csoport, nagycsoport. Az „Umwelt” és a „Welt”. Az ember  mint fejlődő lény. Az ontogenezis szakaszai. A szocializáció. Az érzékelés, az észlelés, a tanulás, a motiváció. A felnőtt élet.

Az új kommunikációs technológiák és a szociálpszichológia. Az X.Y kísérlet expozíciója.IX.18. Az „életvilág”

A pszichológia és a szociológia határvidéke. A prostitució példája. A „tudattalan” és a „rendszer”. Az autentikus kommunikáció. Szociálpszichológia és önismeret. Az X-Y kisérlet adatfelvétele.IX. 25. Az „én”

Az X-Y kisérlet eredményeinek megvitatása. A társas tér szerkezete, melyben saját személyünk működik. Az én és a tükörén. Az individualizáció folyamata. Opció és ligatura. Szociálpszichológia és kultúra.

Illusztráció: Oscar Wilde „Az infánsnő születésnapja” c. meséje .X.2. Társas hatás

Szociális facilizáció és gátlás. Az első szociálpszichológiai kísérlet. Az interakció formái.

Együttműködés és verseny. Játékelmélet.X. 9. Kommunikáció

Jel és jelentés. Analóg és digitális jelek. Állati és emberi kommunikáció. A nyelv mint a lét háza. Nem tudunk nem kommunikálni. A sikeres kommunikéció előfeltételei: együttműködés anticipációja (bizalom), közös diszkurzív univerzum.X.16. A kommunikáció metamorfózisa

Személyes, mediatizált és internet által közvetített kommunikéció. Nyilvánosság, közvélemény. Kommunikáció és művészet.X. 23. Nemzeti ünnep

X. 30. Őszi szünetXI. 6. A kultiváció, a manipuláció és a propaganda

Kongitív egyenlőtlenségek. A tömegkommunikációs által felépített „valóság” dimenziói. Az értelmezési szabadság elvételének technikái. A manipuláció. A közszolgálatiság.

L. Riefenstahl, „A hit győzelme” c. filmjének megtekintéseXI. 13. Személypercepció

Heider és Simmel kisérletének elvégzése. A másik személy észlelése. Inger redukciós stratégiák. Szándékészlelés. A portré a képzőművészetben és az irodalomban. Lukács György mint Naphta?XI. 20. Személyközi kapcsolat

Informális és formális kapcsolatok. A rokonszenv. Szelektivitás, kölcsönösség, intimitás. Az ellenszenv. Interperszonális szenzitizáció.

Filmrészlet: Zefirelli: Romeó és JuliaXI.27. 4. A szerep

A „szerep” szó hétköznapi és tudományos jelentése. Szerep és státusz. Szerepelvárások. Szerepkészlet. Szerep és személyiség. Szerepkonfliktusk. Diszkrepáns szerep (ügynönök és kémek).XII. 4 A kiscsoport .

A csoportosulás. A Dunbar és a Miller számai. A csoportlét rétegei. Feladatvégzés, csoportlégkör, kommunikáció, érték-és nomarrendszer, vezetés.A teljesítmény és a szolidaritás. A csoport reprezentációja a képzőművészetben.XII. 11. A tömeg

Dezindividuáció. A tömeg rétegződése. Kollektív erőszak. Destruktív és konstruktív tömegek.

A tömeg reprezentációi a médiában és a művészetekben. Virtuális tömegek. Wiki-hatások.