ELTE BTK Média Szak

Szociálpszichológia 2007/2008 I. félévA tantárgy célja, hogy két félév során bevezetést adjon a hallgatók számára az alapvető szociálpszichológiai fogalmak és elméletek világába, elhelyezve a szociálpszichológiai jelenségeket a pszichológia és a szociológia határvidékén. Az előadások az „életvilág” kereteiből kiindulva én és a másik viszonyának problémáját tárgyalva átfogják az egyén és a társadalom közötti közvetítő rendszer össze lényeges elemét. A tárgy megértését online prezentációk, kísérletek, animációk, adatbázisok segítik. A félévek során kombináljuk a saját élményt, az előadást, a szakirodalom olvasását és az önálló kutatást. A féléveket számítógépes tesztvizsga zárja.

Előadó: Csepeli György

Tanársegéd: Prazsák Gergő

Kapcsolat: szocialpszichologia@gmail.comMenetrendIX. 7. Test és lélek

Az élő emberi test működése a társadalomban. Az ember mint viszonylény. Az „Umwelt” és a „Welt”. Az ember mint fejlődő lény. Az ontogenezis szakaszai. A szocializáció. Az érzékelés, az észlelés, a tanulás, a motiváció. Az X-Y kisérlet expozíciója.IX.14. Az „életvilág”

A pszichológia és a szociológia határvidéke. A prostitució példája. A „tudattalan” és a „rendszer”. Az autentikus kommunikáció. Szociálpszichológia és önismeret. Az X-Y kísérlet adatfelvétele.IX. 21 Az „én”

Az X-Y kísérlet eredményeinek megvitatása. A társas tér szerkezete, melyben saját személyünk működik. Az én és a tükörén. Az inidividualizáció folyamata. Szociálpszichológia és kultúra.

Szász János filmje Oscar Wilde „Az infánsnő születésnapja” c. meséje alapján.IX. 28. Társas hatás

Szociális facilizáció és gátlás. Az első szociálpszichológiai kísérlet. Az interakció formái.

Együttműködés és verseny. Játékelmélet.IX. 5. Kommunikáció

Jel és jelentés. Analóg és digitális jelek. Állati és emberi kommunikéció. Nem tudunk nem kommunikálni. A sikeres kommunikáció előfeltételei: együttműködés anticipációja (bizalom), közös diszkurzív univerzum.X.12. A kommunikáció metamorfózisa

Személyes, mediatizált és internet által közvetített kommunikáció. Nyilvánosság, közvélemény.X. 19. A kultiváció, a manipuláció és a propaganda

A tömegkommunikációs által felépített „valóság” dimenziói. Az értelmezési szabadság elvételének technikái. A közszolgálatiság.

L. Riefenstahl, „Az akarat diadala” c. filmjének megtekintése.XI. 16. Személyközi játszmák

Albee: „Nem félünk a farkastól” c. fimjének megtekintése és megvitatása.XI. 23. Személyközi kapcsolat

Informális és formális kapcsolatok. A rokonszenv. Szelektivitás, kölcsönösség, intimitás. Az ellenszenv. Interperszonális szenzitizáció.XI. 30. Személypercepció

Heider és Simmel kisérletének elvégzése. A másik személy észlelése. Inger redukciós stratégiák. Szándékészlelés. A portré.XII. 7. A szerep

A „szerep” szó hétköznapi és tudományos jelentése. Szerep és státusz. Szerepelvárások. Szerepkészlet. Szerep és személyiség. Szerepkonfliktusk. Diszkrepáns szerep (ügynönök és kémek).XII. 14. A csoport és a tömeg.

A csoportlét rétegei. Feladatvégzés, csoportlégkör, kommunikáció, érték-és nomarrendszer, vezetés. A teljesítmény és a szolidaritás. Dezindividuáció. A tömeg rétegződése. Kollektív erőszak.Vas Judit, „ Módszerek” c. fimjének levetítése és megbeszélése.

I. félévi vizsga anyaga:

Csepeli, Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris

27-38, 87-96, 143-203,305-349, 395-451, o.