ELTE Média Szak

2008/2009 tanév I. félévSzociálpszichológia I. BBN-KOM-105Oktató: Csepeli György

Tanársegéd: Prazsák GergőA Szociálpszichológia I. kurzus bevezeti a hallgatókat a szociálpszicholológiai szemlélet alapjaiba, amire a következő félévben a Szociálpszichológia II. kurzus követ majd. Az első félév során azt vizsgáljuk, hogy az ember miként él a társadalomban, hogyan konstruálódik életvilága, milyen hatásokkal kell szembenéznie, melyek társas környezetéből származnak, mi határozza meg interperszonális terét, milyen formák között éli társas életét, s végül, mi történik vele, ha ezek a formák elveszítik szabályozó erejüket.Követelmények

Az előadások során mutatott aktivitás beszámít a vizsgajegybe. A vizsga: írásos teszt kitöltése.Kötelező irodalom

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 27-96. 143-204. 305-451.Ajánlott irodalom

Lengyel, Zs. 1997. Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris

Hewstone, M., Stroebe, W., Codol J-P., Stephenson, G.M. 1995. Szociálpszichológia európai szemszögből. Budapest: KJK 21-57. 221-339.Menetrend

IX. 5. Test és lélek

Az élő emberi test működése a társadalomban. Az ember mint viszonylény. Az „Umwelt” és a „Welt”. Az ember  mint fejlődő lény. Az ontogenezis szakaszai. A szocializáció. Az érzékelés, az észlelés, a tanulás, a motiváció. Az X-Y kisérlet expozíciója.IX.12. Az „életvilág”

A pszichológia és a szociológia határvidéke. A prostitució példája. A „tudattalan” és a „rendszer”. Az autentikus kommunikáció. Szociálpszichológia és önismeret. Az X-Y kisérlet adatfelvétele.IX. 19 Az „én”

Az X-Y kisérlet eredmnyeinek megvitatása. A társas tér szerkezete, melyben saját személyünk működik. Az én és a tükörén.  Az inidividualizáció folyamata. Szociálpszichológia és kultúra.

Szász János filmje Oscar Wilde „Az infánsnő születésnapja” c. meséje alapján.IX. 26. Társas hatás

Szociális facilizáció és gátlás. Az első szociálpszichológiai kísérlet. Az interakció formái.

Együttműködés és verseny. Játékelmélet.IX. 3. Kommunikáció

Jel és jelentés. Analóg és digitális jelek. Állati és emberi kommunikéció. Nem tudunk nem kkommunikálni. A sikeres kommunikéció előfeltételei: együttműködés anticipációja (bizalom), közös diszkurzív univerzum.X.10. A kommunikáció metamorfózisa

Személyes, mediatizált és internet által közvetített kommunikéció. Nyilvánosság, közvélemény.X. 17. A kultiváció, a manipuláció és a propaganda

A tömegkommunikációs által felépített „valóság” dimenziói. Az értelmezési szabadság elvételének technikái. A közszolgálatiság.

L. Riefenstahl, „Az akarat diadala” c. filmjének megtekintéseX. 24. Személypercepció

Heider és Simmel kisérletének elvégzése. A másik személy észlelése. Inger redukciós stratégiák. Szándékészlelés. A portré.X.31 Őszi szünetXI. 7. Személyközi kapcsolat

Informális és formális kapcsolatok. A rokonszenv. Szelektivitás, kölcsönösség, intimitás. Az ellenszenv. Interperszonális szenzitizáció.XI. 14. Személyközi játszmák

Albee: „Nem félünk a farkastól” c. darabja alapján készült film megtekintése és megvitatása.XI 21. A szerep

A „szerep” szó hétköznapi és tudományos jelentése. Szerep és státusz. Szerepelvárások. Szerepkészlet. Szerep és személyiség. Szerepkonfliktusok. Diszkrepáns szerep (ügynökök és kémek).XI.28. A kiscsoport

A csoportlét rétegei. Feladatvégzés, csoportlégkör, kommunikáció, érték-és nomarrendszer, vezetés. A teljesítmény és a szolidaritás.

Vas Judit, „ Módszerek” c. fimjének levetítése és megbeszélése.XII.5. A tömeg

Dezindividuáció. A tömeg rétegződése. Kollektív erőszak. Destriktív és kosntruktív tömegek.XII. 12. Összefoglalás és kitekintés

A társadalmi együttélés formái (Simmel)