ELTE Média Szak

2008/2009 tanév II. félévSzociálpszichológia II. BBN-KOM-106A félév során a hallgatók folytatják az előző évben kezdett szociálpszichológiai kurzust, ahol az volt a kérdés, hogy az ember miként van jelen a társadalomban. Ebben a félévben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy a társadalom miként van jelen az emberben. A társadalmilag felépített valóság akkor és azért működik, mert a társadalom aktorai tudják, hogy mi mit jelent, mikor mire számíthatnak, rendezni képesek a feléjük áramló információkat, redukálni képesek a bennük élő ontológiai bizonytalanságot. Az egyes órákon sorra vesszük azokat a szociálpszichológiai mechanizmusokat, amelyek révén az egyén úgy válik részévé a kollektívnak, hogy közben megmarad individuumnak.

Előadó:

Csepeli GyörgyTanársegéd:

Prazsák GergőKapcsolat:

www.csepeli.huSzámonkérés:

Az osztályozás során figyelembe vesszük az órákon mutatott aktivitást, a házi feladatok elvégzését, valamint az évet lezáró teszt-vizsgán elért eredményt.MenetrendII.13. A társadalmilag szerkesztett valóság tudása

Mindennapi és rendszer által szervezett tudás. Empirikusan ellenőrizhető és empirikusan nem ellenőrizhető tudás. Magától értetődőségek, tipizációk, relevanciák, hitek, tévhitek, balítéletek, remények, félelmek, ideológiák. Wiki-tudás.

A vélemény és a nézet.

A vélemények beágyazatlansága. A nézetek rendszerei. Zárt és nyílt gondolkodás. Rokeach, Kruglanski.II.20. Az attitűdök

Az attitűdök kognitív, affektív és viselkedéses komponensei. Az attitűdök szerepe a szociálpszichológiai elmélet-alkotásban. Az attitűdök mérése. Likert, Thurstone, Bogardus skálák.II.27. Az attitűdök dinamikája

A társadalomra vonatkozó tudás szerveződésének elvei: az egyensúly, a kongruencia, a konszonancia és a konzisztencia. A kognitív rendszer immunreakciói. Az ész és a butaság.III.06. A döntés

A reális és a kívánatos közötti diszkrepancia. Az alternatívák keresése. A kívánatosság és a valószínűség konfliktusa. A döntés és utóhatása. A politikai döntés természetrajza.III.13. Értékek

Az értékek beágyazatlansága és hozzáférhetetlensége. Hűség és meggyőződés. Pragmatikus és elméleti értékek. Értékek és kommunikáció. Érték-tesztek.III.20. Társadalmi nagycsoportok

Kategorizációs hatások. A név. Ingroup-outgroup dichotomizáció. Etnocentrizmus. Rosszindulatú társadalmi folyamatok. Az etnikumtól a nemzetig.III.27. Sztereotípiák.

A csoportközi határ megkonstruálása. A sztereotípiák. A látható és a nem látható dimenziók. Az „id” és a „szuperego” sztereotípiák. Sztereotípia és igazság.IV.3. Előítéletek

Az előítélet magyarázó elméletei. Gyűlölet beszéd. Az előítéletesség fokozatai. Előítélet és szocializáció. Előítélet és média.IV.8-14. Tavaszi szünetIV.17. Kisebbség-többség

A kisebbségi lét tőke-deficitjei. Az idegenség. Illuzórikus korreláció. Öngyűlölet. Nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek. Migránsok. Életstílus-kisebbségek.IV.24. A csoportközi konfliktusok megoldása

A Sherif házaspár kisérletei az 1950-es években Amerikában. Csoportközi konfliktus és kommunikáció. A fölérendelt célok. „Társadalmi meteorológia”. FER.V.08. Identitás

„Ki vagyok én?” Az identitás csodája. Személyes és társadalmi identitás. Az identitás megszerkesztésének koncentrikus körei. Identitás politika. Political correctness.

Web identitás. Netokrácia.Kötelező irodalom

Berger, P., Luckmann, T. 1998. A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológia értekezés. Budapest:Jószöveg

Csepeli Gy. 2006. Szociápszichológia. 204-301. 455-533.Ajánlott irodalom

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L., Nguyen Luu Lan Anh (szerk) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémia

Kruglansky, A.W. 2005. A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest: Osiris.