ELTE BTK Média-Kommunikáció

 

2011/12 I. félév

 

Szociálpszichológia I.

 

Oktató: Csepeli György

 

Időpont: Péntek, 14.30-16.00

 

Hely: ELTE BTK, Múzeum krt. Főépület, Alagsor, 135.

 

A kurzus célja

 

A Szociálpszichológia I. kurzus bevezet a társadalmi jelenségek szociálpszichológiai szemléletének alapjaiba, megismertetve a hallgatókat a szociálpszichológia alapvető fogalmaival, meghatározó elméleti nézőpontjaival, a szociálpszichológiai ismeretek lehetséges alkalmazásokkal a mindennapi gyakorlatban. A félév során azt vizsgáljuk, hogy a szociálpszichológiai terminusokkal leírható ember miként él a társadalomban, hogyan konstruálódik életvilága, milyen hatásokkal kell szembenéznie, melyek társas környezetéből származnak, milyen formák között éli társas életét, s mi történik vele, ha ezek a formák szabályozó erejüket veszítik.

 

Követelmények:

 

 Az előadások során mutatott aktivitás (adatfeldolgozás, prezentáció készítés) beleszámít a vizsgajegybe. A vizsga során írásos tesztet kell kitölteniük a hallgatóknak. A teszt  kérdései az előadások és a megadott irodalom alapján válaszolhatók meg.

 

Kötelező irodalom

 

Csepeli Gy. 1996 (2006) Szociálpszichológia. Budapest:Osiris. 27-96. 1434-204. 305.-451

 

Fiske, S.T. 2006. Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris. 33- 181, 344-373.

 

Pataki F. 1998. A tömegek évszázada. Budapest: Osiris

 

Menetrend

 

Szept. 16.

 

Az ember mint meghatározatlan állat

 

Az  άπειρος .Az „Umwelt” és a „Welt”.Epimetheusz feledékenysége.  Ösztöntelenség, nyitottság, cselekvésre késztettség. Az ember mint viszonylény. A „második természet” (Kultúra). Az ember mint fejlődő lény (antropogenezis, szociogenezis, ontogenezis). A nyugati kultúra emberképe. Sors és választás. Individualizáció.Opció és ligatúra.  A Másik és az Idegen. Az „akárki”.

 

X-Y kísérlet exponálása.

 

Szept. 23

 

Rendszer és életvilág

 

A szociálpszichológia hosszú múltja és tövid története. A pszichológia és a szociológia határvidéke. A prostitúció példája. A tudattalan és a rendszer. Az autentikus kommunikáció. Szociálpszichológia és önismeret. On line self.

 

Y-X kísérlet adatfelvétele.

 

Szept. 30

 

Az „én”

 

X-Y kísérlet eredményeinek kiértékelése. Az én és a tükörén. Freud, és Mead. Decentráció. Az őrület.

 

Film: Szász János: „Az infánsnő születésnapja” (O.Wilde)

 

Okt. 7

 

Társas hatás. Interakció az emberek között

 

A szociális facilitáció és gátlás. Az első szociálpszichológiai kísérlet. A jelenlét. Az interakció formái. Együttműködés, verseny, harc.

 

Okt. 14

 

A kommunikáció

 

Állati és emberi kommunikáció. Fizika és metafizika. Jel/Jelentés. Analóg és digitális jelek.. A nyelv mint a lét háza (megismerés, közlés, cselekvés). Metakommunikáció. A diszkurzív univerzum. Bizalom és kommunikáció.

 

Okt. 21

 

A kommunikáció metamorfózisa

 

A kommunikációs architektúrák fejlődése. Személyes, mediatizált és internet által közvetített kommunikáció. Nyilvánosság, közvélemény, részvétel. Kommunikáció és művészet.

 

Okt. 28

 

A kultiváció, a manipuláció és a propaganda.

 

Kognitív egyenlőtlenségek. A tömegkommunikáció által felépített valóság, A meggyőzés.

Az értelmezési szabadság elvételének technikái. A manipuláció. A közszolgálatiság. Web 2.0.

kommunikáció.

 

Nov.4 (szünet)

 

Nov. 11.

 

A szociálpszichológiai kísérletezés

 

Milgram, Aronson, Zimbardo kísérletei. A társas befolyásolás, az engedelmeskedés, a konformitás, az alkalmazkodás és a lázadás.

 

Film: Kepes A.: Kaliforniai kísérletek

 

Nov. 18

 

Személypercepció

 

Heider és Simmel kísérlete. A másik személy észlelése. Kelley személy-attribuciós elmélete.

Inger-redukcós stratégiák.  A portré, mint személy-esszencia. Képzőművészeti és irodalom portrék.

 

Nov. 25

 

A személyközi kapcsolat

 

A személyközi kapcsolat születése. A szülő-gyermek kapcsolat. Oresztész-projekt. A rokonszenv és az ellenszenv. Interperszonális szenzitizáció.

 

Filmrészlet: Zefirelli, Romeó és Júlia

 

Dec. 2

 

A szerep

 

Az élet mint szinház. Szerep és státusz. Szerepelvárások, szerepkészlet. Szerep és személyiség. Szerepkonfliktusok. Diszkrepáns szerepek (ügynökök, kémek).

 

Dec. 9

 

A kiscsoport

 

A csoportosulás. A csoport adta többlet. Dunbar és Miller számai. A csoportlét rétegei (feladatvégzés, szociometriai hálózat, érték-és normarendszer, vezetés, kommunikáció)

 

Vas Judit: Módszerek

 

Dec. 16

 

A tömeg

 

A káosz kísértése. Dezindividuáció. A tömeg mint erő. A tömeg rétegződése. A tömeg-reprezentációi (destruktív és konstruktív).  Rémhír, pánik, divat.Virtuális tömegek. Wiki-hatások („flaming”).