ELTE BTK Média-Kommunikáció

 

2013/14 II. félévSzociálpszichológia II.

 

Előadók: Csepeli György, Csókay ÁkosA tantárgy célja

A Szociálpszichológia II. folytatja a Szociálpszichológia I. tárgy által elindított gondolatmenetet, ám most megfordul az irány. Míg a Szociálpszichológia I. az én-től elindulva sorra vette az interaktív társas élet formáit, és azt vizsgálta, hogy miként van jelen az ember a társadalomban, addig a Szociálpszichológia II. azt nézi, hogy miként van jelen a társadalom az emberben. A félév során sorra vesszük az interiorizált társadalom lelki lenyomatait, majd az utolsó órán bezárjuk a legelső órán elindított kört: bemutatjuk a társadalmi identitásra vonatkozó elméleteket.

Követelmények

Rendszeres óralátogatás, aktív részvétel, zárthelyi, s a félév végén írásbeli vizsga.

Menetrend

II.14. A vélemény

 • Társadalmi összehasonlítás

 • A vélemény meghatározása

 • A beágyazatlanság

 • A vélemények változékonysága

II.21.A nézetek és a nézetrendszer

 • Nézetek és normák

 • A nézetek változása

 • Nézetek és érdekek

 • Egymásnak ellentmondó nézetek

 • Stabilitás – instabilitás

 • Zártság és nyíltság

 • Ideológia

II.28. A szociális attitűd

 • Történet

 • Az attitűd szerkezete

 • Attitűdök és tárgyaik

 • Az attitűd dimenziói

 • Az attitűd funkciói

 • Attitűd és viselkedés

 • Az attitűdök mérése

 • Az attitűdök szilárdsága

III.7. Az attribúció

 • A „miért” kérdések

 • Az okság látszatai

 • Elméletek az attribúcióról

 • Érintettség és hozzáférhetőség

 • Attribúció és nemzettudat

 • Nemzetközi összehasonlító attribúciós vizsgálatok

III.14. Választás és döntés

 • Választás

 • Elégtelen reprezentativitási tapasztalat

 • A véletlen előfordulásoknak tévesen tulajdonított szabályszerűség

 • A távoli jövő bizonytalansága

 • Hozzáférhetőségi heurisztika

 • Elképzelhetőség

 • Az igen kicsiny és az igen nagy valószínűsége

 • Látszatkorreláció

 • Elégtelen igazítás

 • Vágyak és kívánságok

 • Döntés

III.21. Attitűdvűltozás (Csókay Ákos)

 • Ragaszkodás az attitűdökhöz

 • Örömkeresés – szomorúságkerülés

 • Az egyensúly elve

 • Az összhang elve

 • A kognitív disszonancia

 • Ellenpéldák a kognitív egyensúlyra

 • Korlátozott feszültségredukció

 • A feszültség indukciója

III. 28. Önigazolás

 • Az önértékelés

 • Harc az aljasság vélelme ellen

 • Harc az ostobaság vélelme ellen

 • Aljas vagyok-e vagy ostoba?

 • Az önigazolás elmaradása

IV.4. Csoportközi viszonyok

 • Csoportközi helyzet

 • Csoportokra szakadás

 • Társadalmi nagycsoportok a posztmodern korban

 • A csoportközi viszonyok szociálpszichológiája

 • Minimális csoportfeltételek

 • Relatív és abszolút előnyök

 • Dichotomizáció

 • A csoportközi konfliktus és oldása

 • Kísérlet és történelem

IV.11. Sztereotípiák

 • A sztereotípia fogalma

 • A sztereotípiák változása

 • A sztereotípiaképződés válfajai

 • A sztereotípiák megismerő funkciója

 • A sztereotípiák szociológiai funkciója

 • Az általános autosztereotípia

 • Az általános heterosztereotípia

 • Sztereotípia és logika

 • Nemzetkarakterológia

 • Kivételképzés

 • Pszichoanalízis és sztereotípiák

 • Felettes én típusú sztereotípiák

 • Az ösztön-én típusú sztereotípiák

IV.18. Tavaszi szünet

IV.26. Előítéletek és kisebbségek

 • A csoportközi előítéletek típusai

 • Előítéletes személyiség

 • Az „F-skála”

 • Szociális dominancia

 • Az előítéletesség fokozatai

 • Mai xenofóbia, antiszemitizmus, cigányellenesség

 • Kisebbség és csökkentértékűség

 • A többségre ható kisebbség

 • Elit, avantgárd

 • Tőkehiányok

 • Az értékek elvétele

 • Képzelet és kisebbség

 • A többség kisebbségre vonatkozó tudáskészlete

 • Kisebbségészlelés

 • Keresztkategorizáció

 • A kisebbségekre vonatkozó sztereotípiák

 • Illuzórikus korreláció

 • A rossz csábítása

V.3. Értékek (Csókay Ákos)

 • Az értékekről való tudás

 • Az értékek immanenciája

 • Az értékek funkciói

 • Tradicionális és modern társadalmak

 • Az értékekhez való hozzáférés nehézségei

 • Elkötelezettség és értékhiány

 • Értéktesztek

 • Értékkutatás

 • Összehasonlító kultúraközi vizsgálatok

V. 9. Pázmány nap

V. 16. Társadalmi identitás

 • Idem esse

 • A személyes identitás

 • A kollektív identitás

 • Identitás és helyzet

 • Az identitás hiánya

 • A meghasadt identitás

 • Negatív identitás

 • A modern identitásprojekt vége

 • Új népvándorlás

 • A posztstrukturalista identitásfelfogás

Irodalom

Kötelező

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 204-243. 249-287. 461-532.

Ajánlott

Hunyady, Gy. , Hamilton, D.L, Nguyen Luu Lan Anh (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó