ELTE BTK Média-Kommunikáció

 

2014/15 I. félév

 

Szociálpszichológia I.

 

Előadók: Csepeli György – Csókay Ákos

Időpont: Péntek, 14.30-16.00

Hely: ELTE BTK, Múzeum krt. Főépület, Alagsor, 135.

 

A kurzus célja

A kurzus célja

 

A kurzus során a hallgatók bevezetést nyernek a szociálpszichológia alapfogalmaiba, megismerkedhetnek a fontosabb középfokú elméletekkel, és szerzőikkel. A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a társadalmi jelenségek szociálpszichológiai értelmezésére. A Szociálpszichológia I. az interaktív jelenségekkel foglalkozik, melyek sorába az én, a másik, a szerep, a formális és informális kapcsolatok, a szerep, a kiscsoport és a tömeg tartozik.

 

Menetrend

IX. 12.

A szociálpszichológia tárgya

A szociálpszichológia és az életvilág. A szociológia és a pszichológia határán. Önismeret és szociálpszichológia.

IX. 19.

Az én

Az én spontán és reaktív összetevői. A tükör-én. Az énkép. Az én pszichológiai elméletei

IX. 26

A Másik

A Másik idegensége. Az ismerőség és ismeretlenség. Az Akárki és a Valaki. A személypercepció dilemmái.

X.3.

Az interakció

A társas hatás. Facilitáció és gátlás. Kölcsönös függőség. Együttműködés és verseny. Harc.

X.10

A kommunikáció

A Másik megértése. A kommunikáció diakron és szinkron metszetei. A jel és a jelentés. A nyelv és a beszédaktus.

X. 17

A metakommunikáció

Az analóg kommunikáció. „Nem tudunk nem kommunikálni.” Színlelés. Az én prezentációja.

X. 31

Meggyőzés, manipuláció és propaganda

A kommunikáció a társadalomban. Nyilvánosság. A racionális befogadó illúziója.

XI.7

Interperszonális kapcsolatok

A rokonszenv és az ellenszenv. A választás. Reciprocitás. Barátság és szerelem. Intimitás. Féltékenység és irigység.

XI.14

A társas kiscsoport

Az együttes élmény. A csoportok a tradicionális és a modernt társadalmakban. Szolidaritás és produktivitás. Értékek, normák, vezetés és kommunikáció a kiscsoportba.

XI.21

A hálózatiság

Az internet mint a világot átfogó kapcsolati médium. A skálafüggetlenség. A kis világok.

XI. 28

Társas élet a virtuális valóságban

Az én elszabadulása a virtuális valóságban. Látszatkeltés. Az idő-élménye megváltozása.

XII.5

Net-patológiák

Internet függőség. Kontrollvesztés. Titoktalanság.

XII. 12

A tömeg

A társas élet formáinak szétesése. A káosz. A tömeglélektan tömegképe. Pánik, rémhír, divat.

Követelmények

Óralátogatás. Aktív részvétel az órákon. Fél év végi zárthelyi írás (teszt).

Irodalom

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 15-186. 361-380.

Hunyady, Gy. 2010. A társadalmi közérzet hullámvetése. Budapest: Napvilág

Pataki, F.1998. A tömegek évszázada. Bevezetés a tömeglélektanba. Budapest: Osiris