ELTE BTK Média-Kommunikáció

 

2015/2016 I. félév

 

Szociálpszichológia I.

 

Előadók: Csepeli György – Csókay Ákos

Időpont: Szerda, 14.00-16.00

Hely:

A kurzus célja

A kurzus során a hallgatók bevezetést nyernek a szociálpszichológia alapfogalmaiba, megismerkedhetnek a fontosabb középfokú elméletekkel, és szerzőikkel. A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a társadalmi jelenségek szociálpszichológiai értelmezésére. A Szociálpszichológia I. az interaktív jelenségekkel foglalkozik, melyek sorába az én, a másik, a szerep, a formális és informális kapcsolatok, a szerep, a kiscsoport és a tömeg tartozik.

Számonkérés

Órai részvétel értékelése, írásos teszt a félév végénMenetrend

IX. 9. A szociálpszichológia tárgya

A szociálpszichológia és az életvilág. A szociológia és a pszichológia határán. Önismeret és szociálpszichológia.

IX. 16. Az én (Csókay)

Az én spontán és reaktív összetevői. A tükör-én. Az énkép. Az én pszichológiai elméletei

IX. 23 A Másik (Csókay)

A Másik idegensége. Az ismerősség és ismeretlenség. Az Akárki  és a Valaki. A személypercepció dilemmái.

IX.30 Az interakció (Csókay)

A társas hatás. Facilitáció és gátlás. Kölcsönös függőség. Együttműködés és verseny. Harc.

X.7. A kommunikáció

A Másik megértése. A kommunikció diakron és szinkron metszetei. A jel és a jelentés. A nyelv és a beszédaktus.

X. 14. A metakommunikáció

Az analog kommunikáció. „Nem tudunk nem kommunikálni.” Színlelés. Az én prezentációja

X. 21. Meggyőzés, manipuláció és propaganda

A kommunikáció a társadalomban. Nyilvánosság. A racionális befogadó illúziója.

X.28. Szünet

XI. 4. Interperszonális kapcsolatok

A rokonszenv és az ellenszenv. A választás. Reciprocitás. Barátság és szerelem. Intimitás. Féltékenység és irigység.

XI. 11. A társas kiscsoport

Az együttes élmény. A csoportok a tradicionális és a modernt társadalmakban. Szolidaritás és produktivitás. Értékek, normák, vezetés és kommunikáció a kiscsoportba.

XI. 18. A hálózatiság

Az internet mint a világot átfogó kapcsolati médium.  A skála függetlenség. A kis világok.

XI. 25. Társas élet a virtuális valóságban

Az én elszabadulása a virtuális valóságban. Látszatkeltés. Az idő-élménye megváltozása.

XII.2. Net-patológiák

Internet függőség. Kontrollvesztés. Titoktalanság.

XII. 9.A tömeg

A társas élet formáinak szétesése. A káosz. A tömeglélektan tömegképe. Pánik, rémhír, divat.Irodalom

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest:Kossuth. 15-186. 361-380.

Hunyady, Gy. 2010. A társadalmi közérzet hullámvetése. Budapest:Napvilág

Pataki, F.1998. A tömegek évszázada. Bevezetés a tömeglélektanba. Budapest:Osiris