2015/2016 tanév. II. félév.

ELTE Média szak

 

Szociálpszichológia II.

 

A kurzus célja

A félév során a hallgatók folytatják az előző félévben kezdett szociálpszichológiai kurzust (Szociálpszichológia I), ahol az volt a kérdés, hogy az ember miként van jelen a társadalomban. Az új félévben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy a társadalom miként van jelen az emberben. ( Az ember” és a „társadalom” szavak jelentései alatt mindkét esetben a nyugati kultúra által szabott jelentéseket értjük.) A társadalmilag felépített válóság akkor és azért működik, mert a társadalmi aktorok tudják, hogy mi mit jelent, mikor mire számíthatnak. Rendezni képesek a feléjük áramló információkat, redukálni képesek a bennük élő ontológiai bizonytalanságot. Az egymást követő órákon sorra vesszük a szociálpszichológiai mechanizmusokat, amelyek révén az egyén úgy válik részévé a kollektívnak, hogy közben megmarad individuumnak.

 

Előadó: Csepeli György

 

Tanársegéd: Csókay Ákos

 

Idő: Szerda 14-15.30.

 

Hely: BTK,

 

A tantárgy tartalma

 

II.8. A társadalmilag szerkesztett valóság tudása

Mindennapi tudás, rendszer által szervezett tudás. Művészet, tudomány, vallás. Empirikusan ellenőrizhető és empirikusan nem ellenőrizhető tudás. Tény és érték. Magától értetődőségek, tipizációk, relevanciák, előítéletek, remények, félelmek, ideológiák. Wiki-tudás-II. 17. A vélemény és a nézet

A vélemények kognitív, motivációs és szociális beágyazatlansága. A nézetek. A nyilt és a zárt nézetrendszerek. A világ kognitív reprezentációja. (Rokeach, Kruglanski, Moscovoci)II.24. Az attitűdök

Az attitűdök kognitív, affektív és viselkedéses komponensei. Az attitűdök felbukkanása a szociálpszichológiai kutatásban és elméletalkotásban. Az attitűdök mérése. Bogardus, Likert, Thurstone, Osgood skálák.III.2. Az attitűdök dinamikája

A társadalomra vonatkozó tudás szerveződésének kognitív mechanizmusa: az érték-egyensúly és annak védő rendszere. Kongruencia. Konszonancia, konzisztencia. Redukció és indukció.III.9. Értékek

Fizika és metafizika. Az értékek ontológiai alapjai. „Isten halott!” Az értékek társadalom-és személyiségintegráló funkciója. Az értékek megismerhetősége. Érték-tesztek.III. 16. A döntés

A reális és a kívánatos közötti diszkrepancia. Az alternatívák keresése. A kívánatosság és valószínűség konfliktusa. Döntési heurisztikák és döntési hibák. A döntés igazolása. Csoportdöntés.III.23. Tavaszi szünetIII.30. Társadalmi nagycsoportok

Kategorizációs hatások. Nyelv: a „lét háza.” A név hatalma. Etnocentrikus realitás. Rosszindulatú társadalmi folyamatok. Az etnikumtól a nemzetig.IV. 6. A csoportközi határ

Fuzzy halmazok és fuzzy változók. Szetereotípiák. A tapasztalható és a nem tapasztalható dimenziók.  „Id” és „felettes én” sztereotípiák. Sztereotípiák és kommunikáció.IV.13. Előítéletek

Az előítélet meghatározása és típusai. Az előítéletesség fokozatai. Előítélet és demokrácia. Gyűlölet-beszéd. Politikai korrekt beszéd: előnyök és hátrányok.IV.20. Kisebbség-többség

A kisebbségi lét tőke-deficitjei. Az idegenség. Illuzórikus körreláció. Hamilton-Griffth kísérlet remake-je- Öngyűlölet. Kisebbségek típusai. A kisebbségi hatalom.IV.27. Csoportellenesség szindróma

Idiografikus és nomotetikus idegenség. A csoportközi képzelet. A Másik mint konstrukció.

Antiszemitizmus, cigányellenesség, iszlomofóbia, xenofóbia.V.4. Identitás

Ki vagyok én?” Idő és identitás. Személyes és társadalmi identitás. Koncentrikus körök. Identitás-politika.V.11. A rendszerváltás szociálpszichológiájaSzámonkérési és értékelési rendszer

Óratlogatás. A félév végén zárthelyi írás (tudás felmérő teszt kitöltése).

Irodalom

Berger, P. Luckmann, T. 1998. A valóság társadalom felépítése. Tudásszociológiai értékezés. Budapest:Jószöveg.

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 187-358.o