2009/2010 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Média TanszékSzociálpszichológia II.Idő:

Péntek 14.30-16.00

Hely:

BTK, Múzeum krt. Főépület. Alagsor 135.

Oktató:

Csepeli György

Tanársegéd:

Prazsák GergőA kurzsu célja

A Szociálpszichológia II. folytatja a Szociálpszichológia I. gondolatmenetét, melynek során elkezdtük az individuális és a kollektív határmezsgyéjén található jelenségek és folyamatok vizsgálatát. A második félévben nem azt nézzük, hogy az egyén miként él a társadalomban, hanem azt, hogy a társadalom miként van jelen az egyében. A társadalmilag megszerkesztett valóságot működtető tudást és annak szerkezeteit, működéseit vizsgáljuk. A Szociálpszichológia I. első órája az “én” volt, a Szociálpszichológia II. utolsó órája az “Identitás”. Így lesz teljes a kör.Követelmények

Fontos az előadások során mutatott aktivitás és részvétel. Időről-időre házi írásos házi feladat készítése. A vizsga során írásos tesztet kell kitölteniük a hallgatóknak.Kövtelező irodalom

Aronson, E., Tavris, C. 2009. Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Az önigazolás lélektana. Budapest:AbOvo

Berger, P. Luckmann, T, 1998. A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értékezés. Budapest:Jószöveg.

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris.204-301.455-532.

Ajánlott irodalom

Hunyady, Gy., (szerk.) 1998. Történeti és politikai pszichológia. Budapest:Osiris

Kruglansky, A.W. 2005. A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest:Osiris

Pataki, F. 1982. Az én és a társadalmi azonosságtudat. Budapest:KossuthMenetrend

II. 12. A társadalmilag megszerkesztett valóság tudása

A tudás szociológiája Mannheim szerint. Hétköznapi tudás (Schütz). Természetes attitűd, tipizációk, relevanciák. Művészet és tudomány. Tény és érték. Ideológiák. A tudás immunreakciói.

II.19. Vélemények és nézetek

A vélemény kognitív, szociális és személyiségbeli beágyazatlansága. Konszummatorikus kommunikáció. A nézetek beágyazódása, nézetrendszerek. Zárt és nyitott gondolkodás (Rokeach).

II. 26. Attitűdök

A cselekvés és a gondolkodás között. Az attitűd funkciói, szerkezete és dimenziói. Az attitűdök mérése. Közvélemény-és marketing kutatás.

III.5 Az attitűdök dinamikája

Az egyensúly, a kongruencia és a konszonancia. Az ellentmondásmentességre való késztetés. A kognitív feszültség redukciója és indukciója.

III. 12. Attribúció

Heider-Simmel kísérletének demonstrációja. Az okok fenomenológiája. Külső és belső, tartós és ideiglenes okok. Siker és kudarc. Önmeggyozés és önigazolás.

Vádaskodás és szerecsenmosdatás.

III. 19. Önigazolás

Aronson és Tavris könyvének feldolgozása mozaik módszerrel.

III. 26. Értékek

Az értékek paradoxona: finalitás és bizonyíthatatlanság. Az értékekhez való hozzáférés nehézségei. A Titanic példája. Az értékek katalógusa. Cél-.és eszközértékek. A mai magyar társadalom érték térképe.

III. 31- IV. 6 Tavaszi szünet

IV. 9. Társadalmi nagycsoportok

A kategorizáció. Közvetlen interakciós körön túlnyúló csoportok. Csoportok elképzelése. “Gemeinschaft” és “Gesellschaft”. Etnocentrizmus. Nemzedék, nem, osztály, vallás, politikai ideológia, nemzet.  A tagság.

IV. 16. Sztereotípiák

A csoportközi határok megvonása. Látható és nem látható dimenziók. Csoportkarakter feltevések. Auto-és heterosztereotípiák. Super-ego és id sztereotípiák.

IV. 23. Előítéletek

Az előítélet fokozatai. Előítélet és utópia. Gyűlöletbeszéd. Az előítéletnélküliség illúziója. Előítéletek és demokrácia: a média, az elit, a törvénykezés és a zéró tolerancia a közszolgálatban.

IV. 30. Kisebbség-többség viszonyok

Hamilton-Gifford kísérletének újrafogalmazása. Ritkaság és deviancia illuzórikus korrelációja. A média szerepe a tisztességes kisebbség reprezentációban. Politikailag korrekt beszéd.

V. 7 Csoportközi konfliktusok

A konfliktusok összetevoi: kultúra, történelem, szociológia, szociálpszichológia.

V.14. Identitás

Az identitás paradoxona (idem esse).  Személyes és társadalmi identitás. Kategoriális azonosulás. Transzperszonalizáció. Tajfel minimális csoport-kisérlete. Turner pozitív társadalmi identitás elmélete. Hasadt identitás.