ELTE Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológiai SzakcsoportPolitikai antropológiaElőadó: Csepeli GyörgyA tárgy célja

A politikai antropológia azokat az antropológiai kutatásokat és elméleti irányzatokat tárgyalja, amelyek a politika és a kultúra kapcsolatrendszerét vizsgálják a különböző társadalmakban. A kurzus során a politikai antropológia eszköztárát a társadalom politikai dimenziójának megértetésére használjuk föl. A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a politikai antropológiai kutatások meghatározó irányzataiba és témáiba. Különös hangsúlyt fektetünk a mai magyar társadalom politikai életének antropológiai dimenziójának bemutatására.Követelmények

Az értékelés a következő szempontok alapján történik: rendszeres óralátogatás, félév közi zárthelyi, félév végi dolgozat, kollokvium.Menetrend

1. Az ember meghatározatlansága, a kulturális meghatározódás

Környezet és világ (Umwelt és Welt). Eumethosz mulasztása. Cselekvés és kommunikáció.

2. A politikai antropológia irányzatai

Gyarmatositás és antropológia. A másság meghódítása.

3.A politikai antropológia kutatási témái

Rítus, szimbólum, legitimáció, hagyomány, értékek, vallás

Filmvetítés: Sokarcú kultúra.

4. Közösség és társadalom

A horda, a törzs, a főnökség, az állam

5. A politikai dimenzió a társadalomban, a hatalom

A hatalom, mint üres hely. Az okozás képessége. Teremtés, rombolás.

6. A politika paradoxonai

Láthatóság/láthatatlanság

Társasság/magány

Isteni/emberi (fenségesség, aljasság)

Maradandó alkotás/mulandó helyzet

Véletlen/törvényszerűség

Személyes horizont/személytelen következmények

7. A politikus szerepe és cselekvési tere.

A politikus magánya. Az én hipertrofizációja. Paranoia és skizofrénia.

8. A politikus szerepkészlete

Reprezentáció. Az udvar. A kliensek. Peer-politikusok. Média.

9.A politikai cselekvés eszközei

A test. A beszéd. „Royal touch”. Karizma.

10.A politika színpada

A hatás. A kultusz. A hajsza. Siker és bukás.

11.A politikai kommunikáció

Nyilvánosság. Fordított Grice-i maximák (redundancia, irrelvancia, homály, kétértelműség).

Sound bite kommunikáció.

12.A politikai szocializáció

A politikai involváció fokozatai..Család, média, kortárscsoport, iskola.Irodalom

Berger, P. Luckmann, T. 1998. A valóság társadalmi felépítése. Budapest:Jószöveg

Csepeli, Gy. 1987. S-R. Gondolatok dalszövegekről. Ifjúsági Szemle. 7:3.12-17

Csepeli, Gy., Kéri, L., Stumpf, I. 1993. State and Citizen. Studies on Political Socialization in Post-Communist Eastern Europe. Budapest:Institute of Political Science

Csepeli Gy.2006. A meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg

A.Gergely A.1996. Politikai antropológia. MTA Politikai Tudományok Intézete. Etnoregionális Kutatóközpont.

Gerő A., Pető I. 1997. Befejezetlen szocializmus. Képek a Kádár-korszakból. Budapest:Teart.

Gombár, Cs. 1986. A politika parttalan világa. Budapest:Kozmosz

György P. 1997. Az Ó-Új világ. Budapest:Magvető

Kapitány Á.-Kapitány G. 1989. Intézménymimika. Budapest:Vita Kiadó

Sárkány, M. 2000. Kalandozások a 20.századi kulturális antropológiában. Budapest:L’Harmattan

Somlai P. 1997. Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Budapest:Corvina

Szabó, I.1987. Az ember államosítása. Budapest:Tekintet

Zentai, V. (szerk.) 1997. Politikai antropológia. Budapest:Osiris.