ELTE Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia Tanszék2010/2011 tanév. II. félévPolitikai antropológia

Előadók: Csepeli György, Vági Zoltán

Idő: hétfő 8.30-10

Hely: Északi Tömb 2.54A tantárgy célja

A félév során a hallgatók megismerkednek a politikai antropológia irányzataival és iskoláival, a társadalom politikai dimenziójának antropológiai állandóival és változataival. Esettanulmányok, filmek, kvalitatív vizsgálati eredmények segítségével rekonstruáljuk a politikai jelentéseket meghatározó társadalmi, társadalomlélektani és kulturális antropológiai teret.Számonkérés

A félév végén a hallgatók egy tesztet töltenek ki. Ezen kívül az oktatókkal való megbeszélés alapján minden hallgató egy 10-12 oldalas politikai antropológiai esszét ír saját kvalitatív vizsgálati eredmények alapján.Menetrend


II.14. A politikai antropológia kialakulása (A.Gergely András)

A politikai antropológiai gondolkodás megjelenése az ókori görög és római filozófiában. A politikai antropológia előzményei. Leválása a kulturális antropológiáról.II.21. A politikai antropológia irányzatai és iskolái (A.Gergely András)

A funkcionalista, strukturalista és poszt-strukturalista irányzatok. Globalitás és lokalitás. Intézmény és cselekvés. (A.Gergely András)II.28. Új antropológiai felismerések (Prazsák Gergő)

Az ember eredetére vonatkozó új kutatások eredményei. A szemiózis kezdetei. A „szociális agy” elmélete. A Dunbar-féle szám.III.7. Az ember meghatározatlansága

Az ember mint cselekvésre kényszerített lény. Gehlen elmélete az ember meghatározatlanságáról. A meghatározás mint kulturális tény. Célok, eszközök, cselekvés, kommunikáció. Szocializáció: érés és nevelés.III.14. A politikai tér határtalansága és lehatárolása. (Vági Zoltán)

A népírtás.III.21. A „végleges megoldás” (Vági Zoltán)III.28. Endre László-Adolf Eichmann (Vági Zoltán)IV.4. Gemeinschaft-Gesellschaft (átmenet és egymásra rétegződés)

Pasolini: Oidipus királyIV.11. A politikai rendszer kifejődése

A horda, a törzs, és a főnökség. Birodalmak, városállamok.

Multimédia: Sokarcú kultúra 13.IV.18. άπειρος

Káosz és rend. A hatalom mint üres hely. Legelöl és legfelül. A hatalom mint isteni erő. A politikus „én”-jeIV.26. SzünetV.3. A politikus funkciói

Carl Schmitt politikai antropológiája. Döntés. Döntési nehézségek. Kényszer és szabadság. Teremtés és pusztítás. A politikai cselekvés dimenziói. A politikai fantázia.V.10. A politikus szerepe

Machiavelli politikai antropológiája. Szerep konfliktusok. Szerepkészlet szegmentációja.V.17.Politikai kommunikáció

Fordított Grice-i maximák. Permanens kommunikáció. Válság,m botrány, manipuláció, kampány. Politikai intelligencia.Irodalom

Abeles, M. 2001. Az állam antropológiája. Budapest:Századvég

A.Gergely, A. 1996. Politikai antropológia (Interdiszciplináris közelítések). MTA PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek. 8.

Csepeli Gy. http://www.zoonpolitikon.hu

Lewellen, T.C. Political Anthropology. An Introduction. Bwergin and Garvey.

Ranschburg, J. 2011. A hatalom mámora.  Élet és Irodalom. I. 14.

Weber, M. 2009. Politikai szociológia. Politikai közösségek. Az uralom. Budapest: Helikon

Zentai, V. (szerk.) 1997. Politikai antropológia. Budapest:Osiris