2010/2011 I. félév

ELTE Társadalomtudományi Kar
Szociálpszichológia TanszékÉrtékek a társadalomban (s302/bc1)Előadók: Csepeli György – Prazsák Gergő

Időpont: Szerda, 16.00-17.30

Hely: 6.53

A kurzus célja: A kurzus célja az értékek működésmódjának feltárása a társadalomban és az egyében. Az értékek mibenlétének megértése érdekében sorra vesszük a filozófia, a társadalomtörténet, a szociálpszichológia, a pszichiátria magyarázatait. Hasznosítjuk a legújabb nemzetközi empirikus értékszociológiai felmérések eredményeit, s leásunk a nyugati értékrend keletkezésének mélyrétegeibe. Az értékek megismerésének „királyi útja” az anómián keresztül vezet, ami arra utal, hogy kérdésessé válik az értékek közvetítő szerepe az egyén és a társadalom között.

Követelmények: Aktív órai részvétel. A félév végén teszt vizsga.

Kötelező irodalom:

Berger, P.L. Luckmann, T. 1988. A valóság társadalmi felépítése. Budapest:Jószöveg

Bíró J. (szerk.) 1998. Deviációk. Budapest: Új Mandátum

Bíró, J. 2010. Jóakarók. Az anyagyilkosság mintázatai az európai kultúrában. In Kritika, 2010 Kritika 7. július-augusztus
Csepeli Gy. 2010. A rossz esztétikája. In Kritika. 7. július-augusztus

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. pp. 233-244.

Csepeli, Gy. Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg. 159-214.o

Foucault, M. 1999. Én, Pierre Riviere, aki lemészároltam anyámat, húgomat és öcsémet. Egy XIX. századi szülőgyilkosság. Budapest: Jószöveg

Foucault, M. 2004. A bolondság története. Budapest: Atlantisz

Gerevich, J. 1983. Terápiák társadalma-társadalmak terápiája. Budapest: Magvető

Heidegger, M. 2003. Nietzsche mondása. „Isten halott”. In Heidegger, M. Rejtekutak. Budapest: Osiris. pp. 183-232.

Pethő, B. (szerk.) 1986. Pszichiátria és emberkép. Budapest:Gondolat

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához. In: Információs Társadalom Vol. X. No. 2.

Riesman, L. 1973. A magányos tömeg. Budapest: KJK

Schwartz, S. H. 2003. Univerzáliák az értékek tartalmában és struktúrájában. Elméleti előrelépések és empirikus próbák húsz országban. In Váriné Szilágyi, I. (szerk.) Értékek az életben és a retorikában. Budapest: Akadémiai. pp. 105-154.

Váriné Szilágyi, I. 1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat

Menetrend:

IX. 15

Lét és érték

IX.22.

Értékek a társadalomban - értékek az egyénben

IX.29

Az értékek kutatásának módszerei

X.6.

Értékek Európában

X. 13

Értékek a világban

X. 20

A szégyen - Gemeinschaft értékrend

X. 25-29. Őszi szünet

XI. 3

A bűntudat - Gesellschaft értékrend

XI. 10

A szorongás - Tömegtársadalom értékrend

XI. 17

Anómia és deviancia

XI. 24

Pszichopátia - Pszichózis

XII. 1

Agresszió (öngyilkosság, anya-apagyilkosság, más családtag elleni agressziók)

XII. 8.

Agresszió (gyilkosság, rablás, tolvajlás)

XII.15

Szenvedélybetegek