ELTE TáTK

2011/2012 tanév. I. félév.

Szociológia doktori iskola

Interdiszciplináris társadalmi kutatások doktori program

Értékek nemzetközi összehasonlító kutatása (PhIntV23)Előadók: Csepeli György - Prazsák Gergő

Idő: 12.00-13.30

Hely: 0.100 BAz értékeknek kulcsszerepük van mind a társadalom, mind a személyiség integrációjában. Az értékek nehezen operacionalizálhatóak. Több évtizede zajlik a világban és Európában az értékek kutatása. A gazdag empirikus anyag nincs arányban az elméleti reflexióval. A kurzus során néhány jól ismert nemzetközi összehasonlító kutatás (World Values Survey, European Values Study, European Social Survey) adatbázisainak vizsgálata alapján bemutatunk néhány eredményt, melyeket a longitudinális-összehasonlító megközelítés révén kapunk. Ezáltal remélhetően az érték-kutatások erősségeit és gyengeségeit egyaránt szemléltetni tudjuk.

Követelmények

Az előadások látogatása kötelező. A vizsga egy-egy érték probléma önálló vizsgálati eredményeinek bemutatása kvantitatív vagy kvalitatív módszer alapján.MenetrendIX.19.

Lét és érték

Az empirikus szociológiai érték-kutatás lehetőségei.

A kérdőívek

Bemutatjuk a kérdőíveket. Kiválasztjuk a vizsgálandó kérdéseket. (European Values Study, World Values Survey, European Social Survey, International Social Survey Program)

X.03.

Elégedettség és boldogság

Megnézzük, hogy a világban 1990 és 2005 között hogyan alakult a személyes jó érzés az egyes országokban.

- élettel való elégedettség, boldogság és a gazdasági helyzet összefüggései (kontextuális elemzés)

- élettel való elégedettség, boldogság az elmúlt évtizedekben Magyarországon

- az ESS adatfelvételei alapján az élettel való elégedettséghez és a boldogsághoz vezető út meghatározó dimenziói

X.17.

Nemzeti büszkeség

A nemzeti büszkeség a kollektív jóérzés indikátora. Megnézzük, hogy Európa országaiban hogyan alakult 1990 és 2005 között a nemzeti büszkeség, s megvizsgáljuk, hogy van-e összefüggés az egyéni és a kollektív jóérzés között.

XI.07.

Anómia-tűrés

Mely országokban, s milyen területen a legnagyobb fokú az elnézés az anómiával szemben?

XI.21.

A világ érték térképe Inglehar és Welzel alapján

A világ országai a hagyományos – szekuláris - racionális tengely valamint túlélés-önkifejezés tengelyek mentén képzett érték-térben.

XII.05.

Szűcs Jenő redivivus

Cselekvők, szenvedők és lázadók Európában. Az ESS adatbázisa alapján készült tipológia, rávetítve Európa térképére.Irodalom

Berger, P.L. Luckmann, T. 1988. A valóság társadalmi felépítése. Budapest: Jószöveg

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban.

Budapest:Jószöveg. 159-214.o

Heidegger, M. 2003. Nietzsche mondása. „Isten halott”. In Heidegger, M. Rejtekutak. Budapest: Osiris. pp. 183-232.

Riesman, L. 1973. A magányos tömeg. Budapest: KJK

Váriné Szilágyi, I. (szerk.) 2003. Értékek az életben és a retorikában. Pszichológiai Tanulmányok XIX. Budapest: Akadémiai

Váriné Sz. Ibolya. 1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat