2009/2010 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai TanszékKísérletezés a szociálpszichológiában (SZ661-aa)Idő:

kedd 10.00-11.30.

Hely:

Északi Tömb 5.55

Oktató:

Csepeli György

Tanársegéd:

Prazsák GergőA tantárgy célja

A félév során a hallgatók megismerkednek a társadalmi jelenségek körében történő kísérletezés episztemológiai és gyakorlati problémáival, eredeti folyóíratközlemények alapján elemeznek klasszikus kísérleteket, megtekintenek szociálpszichológiai kísérletekre vonatkozó filmes dokumentációkat.Követelmények

Rendszeres óralátogatás, aktív részvétel. A félév végéig minden hallgatónak ki kell dolgoznia egy szociálpszichológia probléma vizsgálatára alkalmas kísérleti designt.Menetrend

II. 9. A kísérleti módszer.

A kísérlet mint megismerés. Behatolás a valóságba. A modernitás módszere. Individualizáció, szekularizáció és racionalizáció. Hipotézis alkotás. Változók elkülönítése. Mérés. Kontrollcsoport. Arisztotelész és Galilei. A társadalmi jelenségek kísérleti vizsgálata. A történelmi kísérlet. Terepkísérlet. Laboratóriumi kísérlet.

Film: Szociálpszichológiai kísérletek Amerikában.

Irodalom

Lewin, K. Az arisztotelészi és a galileánus gondolkodásmód összecsapása a mai pszichológiában. In Lewin, K. 1972. A mezőelmélet a társadalomtudományban. Budapest. Gondolat. 41-90.

II.16. Szociálpszichológiai kísérletezés és társadalom

Az első szociálpszichológiai kísérlet (Triplett). A szociális facilitáció kísérleti vizsgálata. Taylor mechanikus és Mayo szociális paradigmája.
A szociálpszichológiai kísérletek és a kultúra.

Irodalom

Csepeli, Gy. Kísérletezés a szociálpszichológiában. In Csepeli (szerk.) 1981. 5-29.

Triplett, N. 1898. Mozgást előidéző tényezők az iram megszabásában és a versenyben.In Csepeli, 1981. 36-51.

II.23. A csoport befolyása az asszociációra és a gondolkodásra

A huszadik század elején végzett kísérletek a “csoportként” elgondolt társas környezet kísérletileg létrehozott változóinak függvényében vizsgálták az érzelmeket és a gondolkodást, kimutatván a facilitáló és gátló hatásokat.

Irodalom

Allport, F.H.(1920) A csoport befolyása az asszociációra és a gondolkodásra. In Csepeli, 1981. 52-65 

III.2. A szociális normaképződés kísérleti vizsgálata

A társas norma kialakulsának mechanizmusát tárja fel M. Sherif kísérlete, jól bemutatva az individuális és a kollektív mozzanatok elválaszthatatlan egységét.

Irodalom

Sherif, M. Normaképződés csoport-szituációban. In Hunyady, 1973. 233-250

III.9. Szociálfenomenológiai kísérletezés

A szociálpszichológia fenomenológiai fordulata előtérbe helyezte a kognitív minták vizsgálatát. Ennek a fordulatnak klasszikus a Heider-Simmel kísérlet, melyet az órán is elvégzünk.

Irodalom

Heider F, Simmel, M. A viselkedés észlelésének kísérleti vizsgálata.

In Csepeli 1981. 178-195.

III.16. Kurt Lewin vezetési stílus kísérlete

Kurt Lewin kísérletében a tekintélyelvű, demokratikus és laissez faire vezetési stílus hatásait vizsgálta a csoportlét két fő dimenziójára, a produktivitásra és a szolidaritásra. Vas Judit filmje magyar környezetben, óvodások körében mutatja be a kísérleti design-t, melyet Mérei Ferenc alakított ki.

Film: Vas Judit: Módszerek

Irodalom

White, R., Lippitt, R. 1960. A vezető viselkedése és a tagság reakciója háromféle társadalmi klímában. In Pataki, F. 1969. 315-345.

III.23. Háború és béke kísérlet

A Sherif házaspár a hidegháborús konfliktus modellálta fiatal teenager amerikai középosztályi fiukkal végzett kísérletekben, melyek a múlt század 50-es éveiben zajlottak le.

Irodalom

Sherif, M., Sherif, C.W. Csoporton belüli és csoportközi viszonyok. kísérleti kutatás In Csepeli (szerk.) 1980. 347-391

III. 31.-IV- 6. tavaszi szünet

IV. 13. A konformitás kísérleti vizsgálatai

A konformitás az egyik legalapvetőbb társas lélektani mechanizmus, melynek kialakulását kis csoport kontextusban S.Asch vizsgálta elsőként kísérletileg. A kísérletet a világ számos országában megismételték, mindig más konformitás-rátát tapasztalva. Az órán bemutatjuk a kísérletet.

Irodalom

Asch, S.E. 1960. A csoportnyomás hatása az ítéletek módosulására és eltorzulására. In Pataki, 1981. 181-192

Csepeli, Gy. 1999. Konformitás és machiavellizmus. Jel-Kép. 3.

IV. 20. Kognitív disszonancia redukciója

A nyugati individualizációs fejlődés eredményeként az ember életvilágba való beágyazottságának alapja az énérzet, mely az életvilágban működó kognitív szerkezeteket akkor képes egyensúlyban tartani, ha immunis a disszonanciákkal szemben. A kognitíd disszonancia redukciójának vizsgálatára számos kísérlet született. Ezen az órán Festinger és Carlsmith klasszikus kísérletét mutatjuk be.

Irodalom

Festinger, L., Carlsmith, J.M. 1959. A kikényszerített engedelmeskedés kognitív következményei, In Csepeli, 1981. 342-355.

IV.27. Romeó és Julia kísérlet

Az interperszonális vonzás a romantikus séma szerint megismerhetetlen és kiszámíthatatlan. Walster és munkatársainak kísérlete e titok nyomába ered.

Irodalom

Walster, E., Aronson, V., D., Abrahams, D-, Rottman, L. 1963. A szépség fontossága a kapcsolatban. In Csepeli (szerk.) 1981. 515-525

A szociálpszichológiai kísérletezés etikai problémái

Film: A kísérlet

V.4. Kisebbség-percepció

Hamilton és Gifford kísérlete új paradigmát nyitott a kisebbségekre vonatkozó sztereotípiák kutatásában, kimutatva, hogy információ feldolgozási hibák vezetnek a negative kisebbség-reprezentációra az illuzorikus korreláció kialakulása révén. Az eredeti kísérlet szöveges narratívákkal operacionalizálta a független változót. Bemutatjuk az áltatunk létrehozott,kepi narrativákkal operacionalizált független változó hatásait, s összehasonlítjuk az eredeti kísérlet eredményeivel.

Irodalom

Hamilton, D.L. Gifford, R.K. 1976. Illuzorikus korreláció a személyközi észlelésben: a sztereotip ítéletek kognitív alapjai

In Hunyady et. al (szerk.) 73-88

V.11. Kísérletezés az on line világban

Irodalom

Wallace, P. 2006. Az internet pszichológiája. Budapest: Osiris

Csepeli Gy., Balla L., Prazsák G., Szociálpszichológiai kísérletezés az online világban (kézirat)Irodalom

Csepeli Gy. 1980.(szerk.) Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest: KJK

Csepeli Gy.1981. A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat

Festinger, L.2000. A kognitív disszonancia elmélete. Budapest:Osiris

Heider, F. 2003.A személyközi viszonyok pszichológiája. Budapest: 2003

Hunyady, Gy. (szerk.) 1973. Szociálpszichológia. Budapest:Gondolat

Hunyady, Gy. Hamilton, D.L., Nguyen Luu Lan Anh (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó

Mérei F. 1989. Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken. In Mérei, F.: Társ és csoport. Budapest:Akadémiai Kiadó. 29-44.A kísérleti szociálpszichológia kurzussal való elégedettség a hallgatók körében: 4.42