2012/2013 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai TanszékKísérletezés a szociálpszichológiábanIdő:

szerda 08.00-10.00.

Hely:

Déli Tömb 1-817

Oktató:

Csepeli GyörgyA tantárgy célja

A félév során a hallgatók megismerkednek a társadalmi jelenségek körében történő kísérletezés episztemológiai és gyakorlati problémáival. Maguk is részt vesznek szociálpszichológiai kísérletekben, eredeti tudományos közlemények alapján elemeznek klasszikus szociálpszichológiai kísérleteket, megtekintenek szociálpszichológiai kísérletekre vonatkozó filmes dokumentációkat.Követelmények

Rendszeres óralátogatás. Aktív részvétel. A félév végéig minden hallgatónak ki kell dolgoznia egy szociálpszichológiai probléma vizsgálatára alkalmas kísérleti tervet.Menetrend

II.13

A kísérleti módszer

Arisztotelész és Galilei. A kísérlet mint megismerés. Behatolás a valóságba. A modernitás és a kísérlet. Individualizáció, szekularizáció, racionalizáció. A világ varázstalanítása. Az eszközracionalitás diadala. Hipotézis alkotás. Független és függő változók. Mérés. Kontollcsoport.. Lehetséges-e társadalmi jelenségeket kísérleti úton vizsgálni? Történelmi kísérlet. Terepkísérlet. Laboratóriumi kísérlet.  

Irodalom

Lewin, K. Az arisztotelészi és galileánus gondolkodásmód összecsapás a mai pszichológiában. In Lewin, K. 1972. A megzőelmélet a társdalomtudományban. Budapest:Gondolat, 41.90,

II.20

Szociálpszichológiai kísérletezés és társadalom

Az első szociálpszichológiai kísérlet (Triplett). A szociális facilitáció kísérleti vizsgálata. Taylor mechanikus és Mayo szociális paradigmája.
A szociálpszichológiai kísérletek és a kultúra.

Irodalom

Csepeli, Gy. Kísérletezés a szociálpszichológiában. In Csepeli (szerk.) 1981. 5-29.

Triplett, N. 1898. Mozgást előidéző tényezők az iram megszabásában és a versenyben.In Csepeli, 1981. 36-51.

II.27

A csoport befolyása az asszociációra és a gondolkodásra

A huszadik század elején végzett kísérletek a “csoportként” elgondolt társas környezet kísérletileg létrehozott változóinak függvényében vizsgálták az érzelmeket és a gondolkodást, kimutatván a facilitáló és gátló hatásokat.

Irodalom

Allport, F.H.(1920) A csoport befolyása az asszociációra és a gondolkodásra. In Csepeli, 1981. 52-65 

III. 6.

A szociális normaképződés kísérleti vizsgálata

A társas norma kialakulásának mechanizmusát tárja fel M. Sherif kísérlete, jól bemutatva az individuális és a kollektív mozzanatok elválaszthatatlan egységét.

Irodalom

Sherif, M. Normaképződés csoport-szituációban. In Hunyady, 1973. 233-250

III.13

Szociálfenomenológiai kísérletezés

A szociálpszichológia fenomenológiai fordulata előtérbe helyezte a kognitív minták vizsgálatát. Ennek a fordulatnak klasszikus a Heider-Simmel kísérlet, melyet az órán is elvégzünk.

Irodalom

Heider F, Simmel, M. A viselkedés észlelésének kísérleti vizsgálata.

In Csepeli 1981. 178-195.

Heider F, Simmel, M. A viselkedés észlelésének kísérleti vizs

III.20.

Kurt Lewin vezetési stílus kísérlete

Kurt Lewin kísérletében a tekintélyelvű, demokratikus és laissez faire vezetési stílus hatásait vizsgálta a csoportlét két fő dimenziójára, a produktivitásra és a szolidaritásra. Vas Judit filmje magyar környezetben, óvodások körében mutatja be a kísérleti design-t, melyet Mérei Ferenc alakított ki.

Film: Vas Judit: Módszerek

Irodalom

White, R., Lippitt, R. 1960. A vezető viselkedése és a tagság reakciója háromféle társadalmi klímában. In Pataki, F. 1969. 315-345.

III.27. Tavaszi szünet

IV.3.

Háború és béke kísérlet

A Sherif házaspár a hidegháborús konfliktus modellálta fiatal teenager amerikai középosztályi fiukkal végzett kísérletekben, melyek a múlt század 50-es éveiben zajlottak le.

Irodalom

Sherif, M., Sherif, C.W. Csoporton belüli és csoportközi viszonyok. kísérleti kutatás In Csepeli (szerk.) 1980. 347-391

IV.10

A konformitás kísérleti vizsgálatai

A konformitás az egyik legalapvetőbb társas lélektani mechanizmus, melynek kialakulását kis csoport kontextusban S.Asch vizsgálta elsőként kísérletileg. A kísérletet a világ számos országában megismételték, mindig más konformitás-rátát tapasztalva. Az órán bemutatjuk a kísérletet.

Irodalom

Asch, S.E. 1960. A csoportnyomás hatása az ítéletek módosulására és eltorzulására. In Pataki, 1981. 181-192

Csepeli, Gy. 1999. Konformitás és machiavellizmus. Jel-Kép. 3.

IV.17

Kognitív disszonancia redukciója

A nyugati individualizációs fejlődés eredményeként az ember életvilágba való beágyazottságának alapja az énérzet, mely az életvilágban működó kognitív szerkezeteket akkor képes egyensúlyban tartani, ha immunis a disszonanciákkal szemben. A kognitíd disszonancia redukciójának vizsgálatára számos kísérlet született. Ezen az órán Festinger és Carlsmith klasszikus kísérletét mutatjuk be.

Irodalom

Festinger, L., Carlsmith, J.M. 1959. A kikényszerített engedelmeskedés kognitív köv etkezményei, In Csepeli, 1981. 342-355.

IV.24

Romeó és Julia kísérlet

Az interperszonális vonzás a romantikus séma szerint megismerhetetlen és kiszámíthatatlan. Walster és munkatársainak kísérlete e titok nyomába ered.

Irodalom

Walster, E., Aronson, V., D., Abrahams, D-, Rottman, L. 1963. A szépség fontossága a kapcsolatban. In Csepeli (szerk.) 1981. 515-525

V. 8

A szociálpszichológiai kísérletezés etikai problémái

Zaimbado börtönkísérlete. Milgram engedlemeskedés kísérlete.

Film: A kísérlet

Irodalom: Zimbardo, P. 2012. A Lucifer hatás. Budapest:Abovo

V.15

Kisebbség-percepció

Hamilton és Gifford kísérlete új paradigmát nyitott a kisebbségekre vonatkozó sztereotípiák kutatásában, kimutatva, hogy információ feldolgozási hibák vezetnek a negative kisebbség-reprezentációra az illuzorikus korreláció kialakulása révén. Az eredeti kísérlet szöveges narratívákkal operacionalizálta a független változót. Bemutatjuk az áltatunk létrehozott,kepi narrativákkal operacionalizált független változó hatásait, s összehasonlítjuk az eredeti kísérlet eredményeivel.

Irodalom

Hamilton, D.L. Gifford, R.K. 1976. Illuzorikus korreláció a személyközi észlelésben: a sztereotip ítéletek kognitív alapjai

In Hunyady et. al (szerk.) 73-88

Irodalom

Csepeli Gy. 1980.(szerk.) Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest: KJK

Csepeli Gy.1981. A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat

Festinger, L.2000. A kognitív disszonancia elmélete. Budapest:Osiris

Heider, F. 2003.A személyközi viszonyok pszichológiája. Budapest: 2003

Hunyady, Gy. (szerk.) 1973. Szociálpszichológia. Budapest:Gondolat

Hunyady, Gy. Hamilton, D.L., Nguyen Luu Lan Anh (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó

Mérei F. 1989. Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken. In Mérei, F.: Társ és csoport. Budapest:Akadémiai Kiadó. 29-44.