2010/2011 I. félév

ELTE BTK Média TanszékSzociálpszichológia I.Oktató: Csepeli György

Időpont: Péntek, 14.30-16.00

Hely: ELTE BTK, Múzeum krt. Főépület. Alagsor, 135.

A kurzus célja: A Szociálpszichológia I. kurzus bevezeti a hallgatókat a szociálpszichológiai szemlélet alapjaiba, amit a következő félévben a Szociálpszichológia II. kurzus követ majd. Az első félév során azt vizsgáljuk, hogy az ember miként él a társadalomban, hogyan konstruálódik életvilága, milyen hatásokkal kell szembenéznie, melyek társas környezetéből származnak, mi határozza meg interperszonális terét, milyen formák között éli társas életét, s végül, mi történik vele, ha ezek a formák elveszítik szabályozó erejüket.

Követelmények: Az előadások során mutatott aktivitás beszámít a vizsgajegybe. A vizsga során írásos tesztet kell kitölteniük a hallgatóknak.

Kötelező irodalom:

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 27-96. 143-204. 305-451.

Csepeli, Gy. - Prazsák G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Csepeli Gy. 2001. A tömegek ereje. Mozgó Világ. 26.évf. 1.sz.

Ajánlott irodalom

Fiske.S. T. 2006. Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris

Lengyel, Zs. 1997. Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris

Hewstone, M., Stroebe, W., Codol J-P., Stephenson, G.M. 1995. Szociálpszichológia európai szemszögből. Budapest: KJK 21-57. 221-339.

Menetrend:

IX. 17. Test és lélek

Az élő emberi test működése a társadalomban. Az ember mint viszonylény. Hálózat, csoport, nagycsoport.  Az „Umwelt” és a „Welt”. Az ember  mint fejlődő lény. Az ontogenezis szakaszai. A szocializáció. Az érzékelés, az észlelés, a tanulás, a motiváció. A felnőtt élet.

Az új kommunikációs technológiák és a szociálpszichológia. Az X.Y kísérlet expozíciója

IX.24. Az „életvilág”

A pszichológia és a szociológia határvidéke. A prostitució példája. A „tudattalan” és a „rendszer”. Az autentikus kommunikáció. Szociálpszichológia és önismeret. Az X-Y kisérlet adatfelvétele.

X.1. Az „én”

Az X-Y kisérlet eredményeinek megvitatása. A társas tér szerkezete, melyben saját személyünk működik. Az én és a tükörén. Az individualizáció folyamata. Opció és ligatura. Szociálpszichológia és kultúra.

Illusztráció: Oscar Wilde „Az infánsnő születésnapja” c. meséje .

X.8. Társas hatás

Szociális facilizáció és gátlás. Az első szociálpszichológiai kísérlet. Az interakció formái.

Együttműködés és verseny. Játékelmélet.

X.15. Kommunikáció

Jel és jelentés. Analóg és digitális jelek. Állati és emberi kommunikáció. A nyelv mint a lét háza. Nem tudunk nem kommunikálni. A sikeres kommunikéció előfeltételei: együttműködés anticipációja (bizalom), közös diszkurzív univerzum.

X.22. A kommunikáció metamorfózisa

Személyes, mediatizált és internet által közvetített kommunikéció. Nyilvánosság, közvélemény. Kommunikáció és művészet.

X.25-29. Őszi szünet

XI. 5. A kultiváció, a manipuláció és a propaganda

Kongitív egyenlőtlenségek. A tömegkommunikációs által felépített „valóság” dimenziói. Az értelmezési szabadság elvételének technikái. A manipuláció. A közszolgálatiság.

L. Riefenstahl, „A hit győzelme” c. filmjének megtekintése

XI. 12. Személypercepció

Heider és Simmel kisérletének elvégzése. A másik személy észlelése. Inger redukciós stratégiák. Szándékészlelés. A portré a képzőművészetben és az irodalomban. Lukács György mint Naphta?

XI. 19. Személyközi kapcsolat

Informális és formális kapcsolatok. A rokonszenv. Szelektivitás, kölcsönösség, intimitás. Az ellenszenv. Interperszonális szenzitizáció.

Filmrészlet: Zefirelli: Romeó és Julia

XI. 26. A szerep

A „szerep” szó hétköznapi és tudományos jelentése. Szerep és státusz. Szerepelvárások. Szerepkészlet. Szerep és személyiség. Szerepkonfliktusk. Diszkrepáns szerep (ügynönök és kémek).

XII. 3. A kiscsoport

A csoportosulás. Dunbar és Miller számai. A csoportlét rétegei. Feladatvégzés, csoportlégkör, kommunikáció, érték-és nomarrendszer, vezetés. A teljesítmény és a szolidaritás. A csoport reprezentációja a képzőművészetben.

XII. 10.

A tömeg

Dezindividuáció. A tömeg mint erő. tömeg rétegződése. Kollektív erőszak. Destruktív és konstruktív tömegek. A tömeg reprezentációi a médiában és a művészetekben. Virtuális tömegek. Wiki-hatások.