Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Kulturális antropológia BA levelező tagozat2010/2011 tanév. II. félévSzociálpszichológia

Előadó: Csepeli GyörgyA tantárgy célja

A Szociálpszichológia tárgy célja, hogy a kulturális antropológia szakos hallgatók megismerjék az egyén és a társalom közötti közvetítésekkel foglalkozó modern szociálpszichológiai elméleteket és empirikus eredményeket. A szociálpszichológiai szótár által használt „ember” és „társadalom” szavak jelentése a nyugati kultúrkör individualizációs fejlődésének termékei. A félév során az „Én” és az „Identitás” közötti kör szociálpszichológiai jelenségeinek megtárgyalására kerül sor.Követelmények

A félév során a hallgatók kötelesek az e-learning kurzus által előírt menetrend szerint az egyes órák anyagával foglalkozni. A gyakorlatokon való részvétel kritériuma az egyes órákhoz kapcsolódó animációk és (kísérleti) demonstrációk nyomon követése. A hallgatók a Szociológiai Intézetben kapnak azonosítót az e-learning kerethez való kapcsolódáshoz, melyen belül a Szociálpszichológia I. és II. (SZPI, SZP II) tárggyal kötelesek foglalkozni (digitalisegyerem.hu). Az elméleti kurzust kollokvium zárja.

Menetrend


V.7. 9-13 Az ember mint meghatározatlan állat

Az ember önmeghatározása. Az én és a Másik. A társas helyzet és a társas hatások. Interakció és kommunikáció. A nyelv szemiotikai, kommunikációs, kognitív és cselekvési aspektusai.

A másik személy és a kapcsolatok

A személy mint kérdés. Az informális és a formális kapcsolatok. A szerepek és a szerepkonfliktusok.

A kiscsoport és a tömeg

A csoportjelenségek és a csoportfolyamatok. Vas Judit: MódszerekV.7. 14-19

A társadalmi megismerés

Tények és értékek. Reprezentáció. Vélemény, nézet, attitűd, az attitűdök dinamikája.

Társadalmi nagycsoportok

Előítéletek, sztereotípiák. Kisebbség-többség viszony.

Társadalmi identitás

Személyes és társadalmi identitás. Esszencialista és konstruktivista identitás-elméletek. Identitás-narratívák. Közösség és egyén. Nem, nemzedék, osztály, régió, vallás, etnikum, nemzet. Kötelező irodalom

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris

Ajánlott

Feischmidt M. (szerk.) 2011. Etnicitás. Budapest: Gondolat