Miskolci Egyetem

Szociológiai Intézet2015/2016-es tanév. I. félév.A mai magyar társadalom lélektanaIdőpont: Csütörtök 12-14

Előadó: Csepeli GyörgyA kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek  a magyar társadalom újszerű leírásához és megértéséhez szükséges alapfogalmakba ls elméleti paradigmákba. A kurzus során elsősorban a „puha”, társadalomlélektani meghatározókat tárgyaljuk. A kurzust filmek vetítésével vezetjük be. Menetrend

IX. 10. A magyar élet antinómiái

Sein és Sollen, lemaradás és reformkényszer,  „passziv” és „aktív” cselekvési paradigmák, a magyar karakter, a politikai karakter deformációja, traumák,  önsajnálat, „egyedül vagyunk”, szorongás, bizalmatlanság, kirekesztés, empátiahiány, el nem múló feudalizmus

Irodalom

Karácsony Séndor: Magyar észjárás. Budapest, 1885. Magyar Helikon

X.17. Túlélés

Fim: A tizedes és a többiek

IX. 24. Humor, abszurditás

Film: A tanú

X. 1. Zsidók

Fim: Jób lázadása

X.8. Cigányok

Fim: Csak a szél

X. 15.Magyarország és Európa.

A lemaradás dinamikája. Vesztes háboruk, megszállások

Irodalom

Tomka, B. 2011. Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség.  Budapest: Akadémiai

X.30. Kettős társadalom

Fim: Kölcsönkért kastély

XI. 13. Dualizmusok

Feudális és polgári társadalmi mentalitások együttélése.  Vidék-Főváros. Zsidók és keresztények. Cigányok és parasztok. Ideológiai polarizáció.

Irodalom

Erdei Ferenc, 1984. Makó társadalomrajza. In Erdei Ferenc Összegyűjtött Művei.  Történelem és társadalomkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó.347-435.

XI. 20. Nemzettudat

Az európai nemzetfejlődés dinamizmusa. A közép-kelet-európai kis nemzetek. A magyar nemzeti identitás.  Antiszemitizmus és nemzeti identitás.Ön-orientalizáció.  Zárt és nyilt nemzeti identitás.

Irodalom

Bibó, I. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (185-266)

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás történelem (569-620) In Bibó I. 1986. Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető I. köt.

XI. 27. Új tekintélyelvűség

A rendszerváltáshoz vezető út. A rendszerváltozás társadalomlélektana.  Társadalmi és nemzeti frusztrációk. Tekintélyelvűség, szociális dominancia, zárt gondolkodás,  nemzeti radiakalizmus.

Irodalom

Csepeli, Gy. Murányi I. Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség Magyarországon. Budapest: Apeiron

XII.3. Bizalom

Bizalom Európában. Bizalom, boldogság, GDP. Bizalom egymásban, bizalom az intézményekben, Önbizalom.

Irodalom

Dessewffy Tibor-Nagy Zsófia, 2013.  Egy ultimátum fogságában - A bizalom alakváltozásai a magyar társadalomban
Mozgó Világ, 7-8 szám 5.23.

Kornai János, Bo Rothstein, Susan Rose-Ackerman 2005. Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

XII.12. Értékek

A szabadság és az egyenlőség.  Az individuum és a közösség. Az értékek mérése. Értékszociológiai vizsgálatok eredményei Magyarországon és Európában.

Hankiss, E. 1983. Társadalmi csapdák-Diagózisok. Budapest: Magvető

Csepeli Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus In Simon, J. (szerk.) Húsz éve szabadon Közép-Európában. Budapest: Konrad Adenauer Alapítvny. 264-280.

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. 329-338