2010/2011 I. félév

Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szociológiai Intézet

Szociálpszichológia II.
Elmélet és gyakorlat
Szociológia szak, Nappali tagozat


Oktató: Csepeli György

A kurzus célja: A Szociálpszichológia II. folytatja a Szociálpszichológia I. által megkezdett elméleti és gyakorlati stúdiumokat. Míg a Szociálpszichológia I. esetében az volt a kérdés, hogy miként él az ember a társadalomban, most azt a kérdést vizsgáljuk, hogy miként él a társadalom az emberben. A félév során kitüntetett figyelmet szentelünk a kommunikáció, az attitűdök, a racionalizáció, az önigazolás, a döntés, valamint az identitást meghatározó nagycsoportok problémáinak.

A kurzus során a digitális egyetem e-learning tananyagát használjuk, kiegészítve az előadásokkal és a gyakorlatokkal. Ezáltal a „blended learning” módszerét alkalmazzuk, havonta egy alkalommal találkozunk előadás és gyakorlat keretében a hallgatókkal. Az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét és aktív részvétel az eredményes vizsga feltétele.

Az e-learning anyagba az interneten keresztül a digitálisegyetem.hu néven lehet eljutni. A használathoz minden hallgató személyes azonosítót kap a Szociológiai Tanszéken.

Követelmények: A félév végén a hallgatók teszt vizsgát tesznek, mely egyaránt tartalmazza mind a Szociálpszichológia I. mind a Szociálpszichológia II. anyagát. Vizsgát csak az tehet, aki az e-learning keretben található animációkat, kísérleteket és feladatokat dokumentálhatóan feldolgozta. A feldolgozáshoz a konzultációk során segítséget nyújtunk.

Kötelező irodalom:

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris (172-185, 204-301.,455-533)

Ajánlott irodalom

Lengyel, Zs. 1977. Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris

Menetrend:

IX. 16. 14.00-16.00 Előadás

Az ember mint kommunikatív lény

Az előadás során a hallgatók megismerkednek az emberi kommunikáció technológiai és pszichológiai modelljeivel, valamint megvitatásra kerül Habermas elmélete a kommunikatív cselekvésről.

A társadalmi megismerés

Az előadás során a társadalmilag meghatározott megismerési folyamatok meghatározó sajátosságát és két alapvető mechanizmusát mutatjuk be. A sajátosság a tényszerű, empirikus úton igazolható vagy cáfolható megismeréssel szemben jelentkezik, lényege a hit és a cáfolhatatlanság. Ebből adódóan a társadalmi megismerés mechanizmusa értékek mentén polarizál, közvetlen vonatkozásban az identitással és az érzelmekkel. A másik mechanizmus a létrejött rendszer immunitását védi minden ellentmondó információval szemben.

Az előadásban bemutatjuk a 2008-as ESS értékvizsgálat adatait országonként és régiónként történő lebontásban. Megvizsgáljuk Szűcs Jenő hipotézisét mai kontextusban.

Film: Moravia: Megalkuvó (Bertolucci rendezése)

16.00-18.00 Gyakorlat

A gyakorlatokban az e-learning anyag Jel-jelentés, a Kommunikáció, a Beszédaktus, az Attitűd fejezetekhez csatlakozó demonstrációkat, kísérleteket, animációkat és feladatokat vitatjuk meg.

X. 14. 14.00-16.00 Előadás

A döntés

A döntés a fennálló és a kívánatos helyzet közötti diszkrepancia feloldásának egyik eszköze, melynek révén az ember Schiller kifejezésével élve belenyúlhat a szükségszerűség gyűrűjébe. A beavatkozás azonban kockázatos. A döntés pszichológiája bemutatja a döntés teljes folyamatát a probléma felmerülésétől az alternatívák keresésén át a választásig és tovább.

Film: 12 dühös ember

16.00-18.00 Gyakorlat

A gyakorlatokban a Racionalizáció, Önigazolás, a Döntés fejezeteihez csatlakozó animációkat, kísérleteket feladatokat és demonstrációkat vitatjuk meg.

XI. 11. Előadás 14.00-16.00

Társadalmi identitás

A társadalmi identitás alapja a csoporthovatartozás, mely modern társadalmi körülmények között elválik a személyes identitástól, s emberek nagy tömegeinek integrálására képes. Az előadás során nemcsak az integráció előnyeiről, hanem kockázatairól, a tekintélyelvű azonosulásról, a csoportközi szembeállásról, az előítéletekről is szó lesz.

Előítéletek és demokrácia

Az előítéletek gyökerei az emberi létből kitéphetetlenek. Az előítéletek részét képezik az ember káosszal szembeni harcának. A demokrácia az együttélés rendje, melynek alapja az ítélet. A két elv konfliktusa napjaink mindennapi élménye.

Film: Riefenstahl: A hit győzelme

Gyakorlat

A gyakorlatokban az a Kategorizáció, a Minimális csoport valamint a Társadalmi nagycsoportok-Kisebbségek , Előítéletek fejezetekhez tartozó animációk, kísérletek (Tajfel-Wilkes, Hamilton-Gifford) és feladatok megvitatására kerül sor.

XII. 2. 14.00-16.00 Előadás

A politikai mező szociálpszichológiája

Az előadásban a hatalomgyakorlás szociálpszichológiai sajátosságait tekintjük át a politikai cselekvők szemszögéből.

Film: Chaplin: A diktátor

16.00-18.00

Gyakorlat

A gyakorlat során az e-learning anyag Bizalom, Hatalom fejezeteihez csatlakozó feladatokat vitatjuk meg.