Miskolci Egyetem, Szociológiai TanszékSzociálpszichológia I.

Levelező Tagozat

2007-2008 II. félévA tárgy célja

A Szociálpszichológia I. tárgy célja a hallgatók bevezetése a személyek közötti szociálpszichológiai történések világába. Ezek a történések kapcsolják az egyéneket egymáshoz, s a létrejövő kapcsolatok, hálózatok révén kapcsolódnak az egyének a társadalomhoz. A félév kiindulópontja az „én”, s az onnan ágazó kapcsolódások áttekintése során szó esik a kapcsolatokat szervező formákról és elvekről. A félév a tömegjelenségek tárgyalásával végződik. A tárgy folytatása a Szociálpszichológia II. lesz. A félévet egy kiértékelő teszt kitöltése zárja le. A második félévet szigorlat követi.Menetrend

A tárgy ismeretanyagának elsajátítása javarészt online formában megy végbe. A hallgatók megkeresik az interneten a http://www.digitalisegyetem.hu címet. Az első óra után, a Szociológiai Intézet titkárságán megkapják felhasználói nevüket és jelszavukat, melynek segítségével a tanév során ismerkedhetnek a tananyaggal. Bejelentkezés után az első félévben a Szociálpszichológia I. tárgyat tanulják online. Szeptemberben minden hallgató jelentkezzen Prazsák Gergő tanársegédnél, aki a gyakorlati kérdésekben a hallgatók segítségére van levelezo2008@gmail.com.

A tanulás során a tanulók minden egyes leckét a bevezetővel kezdjenek. A bevezető tartalmazza a kulcsszavakat, valamint az esetleges demonstrációkat. A demonstrációk voltaképpen szociálpszichológiai kísérletek. E kísérletekben való részvétel során a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megtapasztalják a tanult szociálpszichológiai jelenségeket. A bevezető egyes leckék a lecke anyagának megértését megkönnyítő játékos animációkat, animációs feladatokat is tartalmaznak. Néha kérdőíveket is ki kell tölteni, melyek eredményei szintén hozzájárulnak a tanultak megértéséhez. Minden egyes leckét gyakorlati feladatok követnek. Ezeknek a feladatoknak a megoldása lehetőséget ad arra, hogy a hallgató ellenőrizze a tanultakat.

A bevezetőt követi az egyes leckék szövege, melyek többszöri elolvasása, áttanulmányozása ajánlatos. A szövegben kiemelt szakszavak magyarázata adott.

Gyakorlati jegyet a Szociálpszichológia online digitális tananyag használatával lehet szerezni (www.digitalisegyetem.hu). Gyakorlati jegyek számítása a következő algoritmus alapján történik:

  1. A digitális tananyagban a szorgalmi időszak végéig elérhetők a kötelező feladatok. Minden megoldott kötelező feladat, feladatonként 100 százalékot ér. A 6-7 megoldott kötelező feladat számtani átlaga adja a jegy egyik részét. Ezt az értéket K-val jelöljük a végső gyakorlati jegy számítása során alkalmazott képletben.

  2. A digitális tananyagban a szorgalmi időszak végéig elérhetők a gyakorló feladatok. Ezeket a gyakorló feladatokat többször is meg lehet oldani, és be lehet adni. A gyakorló feladatok eredményeit minden hallgató megtudja a feladatlap beadása után és később is meg tudja nézni. Ezek az eredmények százalékban és érdemjegy formában is visszajelzést adnak a hallgatóknak. A végső gyakorlati jegy másik részét a gyakorló feladatok százalékos eredményeinek számtani átlaga adja. Ezt az értéket Gy-vel jelöljük.

  3. A végső gyakorlati jegy a kötelező és a gyakorló feladatok során elért százalékok súlyozott számtani átlaga. A következő képlet alapján számítjuk:

(K*2+Gy)/3 = a félév során nyújtott gyakorlati teljesítmény százalékban kifejezveA hallgatók a százalékok sávos megoszlása alapján kapták a Szociálpszichológia gyakorlati jegyüket:

80-100%: jeles

60-80%: jó

40-60%: közepes

30-40%: elégséges

0-30%: elégtelenAz online kurzussal való ismerkedést kiegészítik az offline órák, melyekre a félévben két alkalommal kerül sor. Az órák menetrendje a következő:Bevezetés (2008.04.05.; 10.00-14.00)

Az online kurzus alapelemei. A belépés. A tanulás megszervezése. A főszöveg. A hivatkozások. Az animációs demonstrációk. A kísérletek. Az Internet-re való kilépés. A tanárral való kapcsolattartás. Az adatbázisok felhasználása. A vizsga.

A szociálpszichológiai jelenségek köre. Elhelyezkedésük a szociológia és a pszichológia terében. A szociálpszichológia sajátszerűsége: de te fabula narratur. A mindennapi élet és a szociálpszichológia. Önmegismerés és mások megismerése. A szociálpszichológiai problémák történeti vázlata. Az empirikus szociálpszichológia kialakulása. A kísérleti szociálpszichológia.

Film: Aronson és Zimbardo kísérleteiA szociálpszichológiai ismeretek gyakorlati felhasználása (2008.05.10.; 10.00-14.00 Számítógépes labor)

Tanácsadás. Adatbázis építés. Hálózatelemzés. Közvélemény-kutatás. Fókuszcsoport. Közpolitikai tervezés.

Vizsgaidőpont megbeszélése. A vizsga során számítógépes teszt kerül kitöltésre.Irodalom

Benda K. 2000. Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Budapest: Osiris.

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

27-140., 143-203., 249-268., 305- 346.