Miskolci Egyetem, Szociológiai Tanszék

Levelező TagozatSzociálpszichológia II.A tárgy céljaA Szociálpszichológia II. tárgy célja a Szociálpszichológia I. tárgy folytatása és a két félév során szerzett ismeretek integrálása. Míg az első félévben azt vizsgáltuk, hogy miként él az ember a társadalomban, a második félévben azt kívánjuk bemutatni, hogy miként él a társadalom az emberben. Különös hangsúlyt fektetünk a kognitív szociálpszichológia elméleteinek bemutatására, a társadalmilag konstruált tudás működésének és szerveződésének tárgyalására, valamint részletesen ismertetjük a kategorizáción alapuló társadalmi nagycsoportok percepciójának, az előítéletek és sztereotípiák létrejöttének mechanizmusait. A második félévet szigorlat zárja.MenetrendA tárgy ismeretanyagának elsajátítása javarészt online formában megy végbe. Az első órán megkapják felhasználói nevüket és jelszavukat, melynek segítségével a tanév során ismerkedhetnek a tananyaggal. Bejelentkezés után a második félévben a Szociálpszichológia II. tárgyat tanulják online.

A tanulás során a tanulók minden egyes leckét a bevezetővel kezdjenek. A bevezető tartalmazza a kulcsszavakat, valamint az esetleges demonstrációkat. A demonstrációk voltaképpen szociálpszichológiai kísérletek. E kísérletekben való részvétel során a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megtapasztalják a tanult szociálpszichológiai jelenségeket. A bevezető egyes leckék esetében a lecke anyagának megértését megkönnyítő játékos animációkat, animációs feladatokat is tartalmaz. Néha kérdőíveket is ki kell tölteni, melyek eredményei szintén hozzájárulnak a tanultak megértéséhez. Minden egyes leckét gyakorlati feladatok követnek. Ezeknek a feladatoknak a megoldása lehetőséget ad arra, hogy a hallgató ellenőrizze a tanultakat.

A bevezetőt követi az egyes leckék szövege, melyek többszöri elolvasása, áttanulmányozása ajánlatos. A szövegben kiemelt szakszavak magyarázata adott.

Az online kurzussal való ismerkedést könnyítik az offline órák, melyekre az első félévben négy alkalommal kerül sor. Az órák menetrendje a következő:

Bevezető előadás

A társadalmilag konstruált tudás. A vélemény, a nézet, az attitűd, a valószínűségi ítéletek, a reprzentációk, a tipizációk és relevanciák. Az ideológiák. A tudás eloszlása a társadalomban.Összefoglaló előadásA szociálpszichológiai tudás jövőbeli alakulása. Változik-e a szociálpszichológia? Információs társadalom, hálózatok, tudás-archívumok, log-identitás.Irodalom

Benda K. 2000. Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Budapest: Osiris.

Csepeli Gy. 2003. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

27-140 (Ajánlott)

143-203. 249-268. 305- 346.

Csepeli Gy. 2006. Meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg