Miskolci Egyetem, Szociológiai TanszékSzociálpszichológia I.

Nappali Tagozat

2007-2008 II. félévA kurzus célja:

A Szociálpszichológia I. tárgy célja bevezetés a szociálpszichológiai jelenségek körébe. A hallgatók megismerkednek a szociálpszichológiai szaknyelvvel, a fontosabb elméletekkel és azok szerzőivel. Az első félév során az én és a másik, a szerep, a személyközi kapcsolatok, a személyészlelés, az agresszió, a konformitás, a vezetés, valamint a tömegjelenségek problémáival foglalkozunk. A kurzus célja nem egyszerűen az ismeretszint növelése, hanem a hallgatók önismereti potenciáljának felismertetése és a szociálpszichológia kapcsolódási pontjainak bemutatása a társadalmilag megszerkesztett valóságra vonatkozó tudás más területeivel (kulturális antropológia, történettudomány, szociológia, irodalom, képzőművészet).Menetrend

A tárgy ismeretanyagának elsajátítása javarészt online formában megy végbe. A hallgatók megkeresik az interneten a http://www.digitalisegyetem.hu címet. Az első óra után, a Szociológiai Intézet titkárságán megkapják felhasználói nevüket és jelszavukat, melynek segítségével a tanév során ismerkedhetnek a tananyaggal. Bejelentkezés után az első félévben a Szociálpszichológia I. tárgyat tanulják online. Februárban minden hallgató jelentkezzen Prazsák Gergő tanársegédnél, aki a gyakorlati kérdésekben a hallgatók segítségére van nappali2008@gmail.com .

A tanulás során a tanulók minden egyes leckét a bevezetővel kezdjenek. A bevezető tartalmazza a kulcsszavakat, valamint az esetleges demonstrációkat. A demonstrációk voltaképpen szociálpszichológiai kísérletek. E kísérletekben való részvétel során a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megtapasztalják a tanult szociálpszichológiai jelenségeket. A bevezető egyes leckék esetében a lecke anyagának megértését megkönnyítő játékos animációkat, animációs feladatokat is tartalmaz. Néha kérdőíveket is ki kell tölteni, melyek eredményei szintén hozzájárulnak a tanultak megértéséhez. Minden egyes leckét gyakorlati feladatok követnek. Ezeknek a feladatoknak a megoldása lehetőséget ad arra, hogy a hallgató ellenőrizze a tanultakat.

A bevezetőt követi az egyes leckék szövege, melyek többszöri elolvasása, áttanulmányozása ajánlatos. A szövegben kiemelt szakszavak magyarázata adott.

Gyakorlati jegyet a Szociálpszichológia online digitális tananyag használatával lehet szerezni (www.digitalisegyetem.hu). Gyakorlati jegyek számítása a következő algoritmus alapján történik:

1. A digitális tananyagban a szorgalmi időszak végéig elérhetők a kötelező feladatok. Minden megoldott kötelező feladat, feladatonként 100 százalékot ér. A 6-7 megoldott kötelező feladat számtani átlaga adja a jegy egyik részét. Ezt az értéket K-val jelöljük a végső gyakorlati jegy számítása során alkalmazott képletben.

2. A digitális tananyagban a szorgalmi időszak végéig elérhetők a gyakorló feladatok. Ezeket a gyakorló feladatokat többször is meg lehet oldani, és be lehet adni. A gyakorló feladatok eredményeit minden hallgató megtudja a feladatlap beadása után és később is meg tudja nézni. Ezek az eredmények százalékban és érdemjegy formában is visszajelzést adnak a hallgatóknak. A végső gyakorlati jegy másik részét a gyakorló feladatok százalékos eredményeinek számtani átlaga adja. Ezt az értéket Gy-vel jelöljük.

3. A végső gyakorlati jegy a kötelező és a gyakorló feladatok során elért százalékok súlyozott számtani átlaga. A következő képlet alapján számítjuk:

(K*2+Gy)/3 = a félév során nyújtott gyakorlati teljesítmény százalékban kifejezveA hallgatók a százalékok sávos megoszlása alapján kapták a Szociálpszichológia gyakorlati jegyüket:

80-100%: jeles

60-80%: jó

40-60%: közepes

30-40%: elégséges

0-30%: elégtelenAz online kurzussal való ismerkedést kiegészítik az offline elméleti és gyakorlati órák, melyekre az első félévben négy alkalommal kerül sor. Az órák menetrendje a következő:1.A szociálpszichológiai jelenségek világa (2008. február 21. gyakorlat: 14.00-16.00, előadás: 16.00-18.00)

Előadás: A szociálpszichológia helye a pszichológia és a szociológia között. Rendszer és életvilág. A szociálpszichológiai ismeretek önismereti potenciálja. Az autentikus kommunikáció. Az én és a másik. Internet és szociálpszichológia.

Gyakorlat: ismerkedés az online rendszer használatával

Film: Szász János: Az infánsnő születésnapja2.Szerep, társas hatás, kapcsolat, személypercepció (2008. március 27. gyakorlat: 14.00-16.00, előadás: 16.00-18.00)

Előadás: A társadalom formákat kínál a benne élő ember számára. A szerep az ember társadalomba való beillszekedésének alapvető mintája. Akár formális, akár informális kapcsolatokról van szó, a híd a magány és a találkozás között. Az előadás során a hallgatók megismerkednek a szerepek változataival, a szerepelvárásokkal valamint a szerepkészlettel. Külön foglalkozunk a diszkrepáns szereppel, melynek aktualitást adnak az ügynök ügyek. A továbbiak során áttekintjük a társas életet szervező formákat, valamint megbeszéljük a személypercepció problémáit.

Gyakorlat: X-Y kísérlet kiértékelése, offline X-Y kísérleti eredmények bemutatása, a tükör és az artista animáció megbeszélése, a hazudós kocka teszt kiértékelése, Tiziano portréfestészete

Film: Aronson és Zimbardo kísérleteinek megtekintése3.Csoport, konformitás, vezetés (2008. április 24. gyakorlat: 14.00-16.00, előadás: 16.00-18.00)

Előadás: A társas kiscsoport, a szocioemocionális élet, a produktivitás, az értékek és normák, a csoportkommunikáció valamint a vezetés rétegei. Csoporthatások, csoportfejlődés.

Gyakorlat: Asch konformitás kísérletének kiértékelése.

Film: Vas Judit: Módszerek4. Tömeg és agresszió (2008. május 8. gyakorlat: 14.00-16.00, előadás: 16.00-18.00)

Előadás: Káosz és rend, a tömeglélektan kialakulása, deperszonalizáció, a tömeg szerkezete, destruktív és konstruktív tömegek, pánik és rémhír, a tömeg és a vezér. Internet és tömeg (wikitudás, wikigazdaság, wikidemokrácia)

Gyakorlat: kockázatvállalás teszt kiértékelése.

Film: 2006. szeptember 17 és október 23 közötti, budapesti események a médiában, Az akarat diaidalaIrodalom

Benda, K. 2000, Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Budapest: Osiris.

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

Csepeli Gy. 2006. Meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg kiadó.Vizsgára való felkészülés alapja: Csepeli, Gy. 2006. Szociálpszichológia.

27-86. o., 143-203. o., 305-392. o.