Miskolci Egyetem, Szociológia Tanszék



Nappali szak



Szociálpszichológia II.



A Szociálpszichológia II. tárgy célja a Szociálpszichológia I. tárgy folytatása és a két félév során szerzett ismeretek integrálása. Míg az első félévben azt vizsgáltuk, hogy miként él az ember a társadalomban, a második félévben a vizsgálat azt kívánjuk bemutatni, hogy miként él a társadalom az emberben. Különös hangsúlyt fektetünk a kognitív szociálpszichológia elméleteinek és fogalmainak megtárgyalására, s részletesen ismertetjük a társadalmi nagycsoportok, a kisebbségek valamint a csoportképzés szociálpszichológiai mechanizmusait.

Menetrend

A tárgy ismeretanyagának elsajátítása javarészt online formában megy végbe.

A tanulás során a tanulók minden egyes leckét a bevezetővel kezdjenek. A bevezető tartalmazza a kulcsszavakat, valamint az esetleges demonstrációkat. A demonstrációk voltaképpen szociálpszichológiai kísérletek. E kísérletekben való részvétel során a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megtapasztalják a tanul szociálpszichológiai jelenségeket. A bevezető egyes leckék esetében a lecke anyagának megértését megkönnyítő játékos animációkat, animációs feladatokat is tartalmaz. Néha kérdőíveket is ki kell tölteni, melyek eredményei szintén hozzájárulnak a tanultak megértéséhez. Minden egyes leckét gyakorlati feladatok követnek. Ezeknek a feladatoknak a megoldása lehetőséget ad arra, hogy a hallgató ellenőrizze a tanultakat.

A bevezetőt követi az egyes leckék szövege, melyek többszöri elolvasása, áttanulmányozása ajánlatos. A szövegben kiemelt szakszavak magyarázata adott.

Az online kurzussal való ismerkedést könnyítik az offline órák, melyekre a második félévben két alkalommal kerül sor. Az órák menetrendje a következő:

A félév végén szigorlat lesz. A szigorlat feltétele egy 10-15 oldalas esszé elkészítése valamilyen szociálpszichológiai kérdés vizsgálatának körében.



Menetrend

1. Kommunikáció

A jeltől a nyelvig. Megértés és megértetés. Beszédaktusok.

Vetítés: Sokarcú kultúra 9-10.

2. Kognitív szociálpszichológia

Attitűdök. Racionalizáció. Önigazolás és döntés.

Vetítés. Sokarcú kultúra 11-12.

3.Csoportok a társadalomban

Kategorizáció. Minimális csoportok. Többség-kisebbség.

Vetítés: Sokarcú kultúra 13-14.

4.Társadalmi identitás (off line). Hatalom és bizalom.

Identitás-elméletek. A globalizáció és az univerzalizáció.

Vetítés: Sokarcú kultúra 15-16.



Irodalom

Benda, K. 2000.Szociálpszichológiai gyakorlókönyv. Budapest: Osiris.

Csepeli Gy. 2003. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris.

172-185, 204-245, 260-301, 363-384, 455-533.



Ajánlott:

Berger, P. Luckmann, 1998. A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest. Jószöveg.

Lengyel, Zs.(szerk.) 1997. Szociálpszichológia. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris.