2009/2010 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia TanszékPolitikai antropológia (KAN15)Idő:

csütörtök 8.30-10.00

Hely:

Északi Tömb 2.54

Oktató:

Csepeli György

Tanársegéd:

Prazsák GergőA tantárgy célja

A félév során a hallgatók megismerkednek a politikai antropológia irányzataival és iskoláival, a társadalom politikai terének antropológiai állandóival és változataival. Megtárgyaljuk a politikai jelentéseket meghatározó társadalmi, társadalomlélektani és lélektani feltételeket. A kurzus során szisztematikusan tárgyaljuk a politikai térben zajló cselekvéseket.Követelmények

Aktív részvétel az órán. A félév végéig a hallgatóknak egy 10-15 oldal terjedelmű esszét kell írniuk. A témát az előadóval kell előzetesen egyeztetni. A vizsga az esszé megvitatása valamint egy írásos teszt kitöltése.Menetrend

II. 11. A politikai antropológia kialakulása (A.Gergely András)

A politikai antropológiai gondolkodás megjelenése az ókori görög és római filozófiában. A politikai antropológia előzményei, leválása a társadalmi antropológiáról.

II. 18. A politikai antropológia iskolái és irányzatai (A.Gergely András)

A funkcionalista és a strukturalista irányzatok. Globalitás és lokalitás. Intézmény és cselekvés.

II. 25 Új antropológiai felismerések (Prazsák Gergő)

Az ember eredetére vonatkozó új kutatások eredményei. A szemiózis kezdetei (“csiga” jelenség) és a “szociális agy” elmélete.

III. 4. Az ember meghatározatlansága

Az ember mint cselekvő lény. Gehlen elmélete az ember meghatározatlanságáról. A meghatározás mint kulturális tény. Célok, eszközök, kommunikáció. Szocializáció: érés és nevelés együttese.

III.11. A politikai tér a társadalmak két ideáltípusában.

Gemeinschaft” és “Gesellshaft” ideáltípusai Tönnies alapján. A két ideáltípus ütközése. Koegzisztenciájuk a modern nyugati társadalmakban,

Film: Pasolini: Oidipusz király

III. 18. A politikai rendszer kifejlődése

A horda, a törzs, és a főnökség. Birodalmi és város államok.

Film: Sokarcú kultúra. 13. rész.

III. 25.Funkciók és intézmények evolúciós mátrixa

A vezetés, a társadalmi integráció, a hatalom átörökítése, a jog, a vallás, a tulajdon és a gazdaság funkcióinak és intézményeinek változásai és változatai.

IV. 8. A politikai mező

Káosz és rend. A hatalom mint üres hely. Legelöl és legfelöl. A hatalom mint isteni erő. A politikusi én paradoxonai.

IV. 15. A politikus funkciói

Döntés és a döntés nehézségei. Kényszer és szabadság. Teremtés és pusztítás. A politikai cselekvés dimenziói. A politikai fantázia és kreativitás.

IV. 22. A politikus szerepe

Szerepelvárások. Szerepe belüli és szerepek közötti konfliktusok. Szerepkészlet szegmentációja.

IV. 29. A politika színpada

A hatalom jelkészlete. Nyilvánosság és hatalom. Ritusok, szimbólumok, fellépések.

V. 6. Politikai kommunikáció

Fordított Grice-i maximák (paranoia). Permamens kommunikáció. Válság, botrány, provokáció, manpuláció, kampány.

V. 13. Politikai szocializáció

A politikai jelenségek vészterhes tere. Történelem és politika Magyarországon. A politikai szocializáció ágensei. Előítélet és demokrácia. Demokratikus politikai szocializáció.Irodalom

Abélés, M. 2001. Az állam antropológiája. Budapest:Századvég

A.Gergely A. 1996. Politikai antropológia. (Interdiszcipliáris közelítések). MTA PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek.8.

Csepeli Gy. 2008. A politikai én paradoxonai. Társadalomkutatás, 26: 1, 3-10

Csepeli Gy. 2008. A politikai mező antropológiai állandói. Kritika. 9. 5-8.

Csepeli Gy. 2008. A kudarc hermeneutikája. Kritika. 11.

Lewellen, T.C. 1983. Political Anthropology. An Introduction. Bwergin and Garvey

Szabó, I. 2009. Nemzet és szocializáció. Budapest. L’Harmattan

Weber, M. 2009. Politikai szociológia. Politikai közösségek. Az uralom. Budapest: Helikon