2014/2015 II. félév



Eötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia Tanszék



Politikai antropológia



Idő:

péntek 8.30-10.00

Hely:

Északi Tömb 2.54, Novobáczky terem

Előadó: Csepeli György



A tantárgy célja

A félév során a hallgatók megismerkednek a politikai antropológia kialakulástörténetével, bevezetést nyertnek a politikai antropológia irányzataival és iskoláival. A kurzus középpontjában a hatalom antropológiája áll, melyet Carl Schmitt, Martin Heidegger megközelítése alapján tárgyalunk. Esettanulmányok, filmek, kvalitatív vizsgálati eredmények segítségével rekonstruáljuk a „politikai” jelentéseket meghatározó társadalmi, társadalomlélektani és kulturális antropológiai teret.



Követelmények

Az előadások látogatása ajánlott. A félév végén a hallgatók egy tesztet töltenek ki. A tesz kitöltésének feltétele, hogy a hallgató egy 10-12 oldalas politikai antropológiai esszét ír saját kutatás alapján.



Menetrend

II. 13. A politikai antropológia kialakulása

A politikai antropológia kiválása a kulturális antropológiából.

II. 21. A politikai antropológia irányzatai és iskolái (A. Gergely András)

A funkcionalista, strukturalista és poszt-strukturalista irányzatok. Globalitás és lokalitás. Intézmény és cselekvés

III. 27. Elektra (A hatalom)

A hatalom és az erkölcs konfliktusa.

III. 6. Új antropológiai felismerések (Prazsák Gergő)

Az ember eredetére vonatkozó új kutatások eredményei. A szemiózis kezdetei. A „szociális agy” elmélete. A Dunbar-féle szám.

III. 13. Az ember meghatározatlansága.

Az ember mint a Semmi helytartója. Az ember meghatározatlansága. A meghatározás kényszere. Célok, eszközök, kommunikáció, kultúra. Szocializáció: érés és nevelés.

III.20. A politikai rendszer kifejlődése

A horda, a törzs, a főnökség. Városállamok és birodalmak.

III.27. A politikai mező

A politikai mező. Káosz és rend. Az állam és a szuverén hatalom. A hatalom mint üres hely.

IV.4. Szünet

IV. 10 A politikai én

Az én hipertrofizációja. Patológiák.

IV. 17. A „politikai cselekvés

Carl Schmitt politikai antropológiája. Döntés. Kényszer és szabadság. Teremtés és rombolás. A politikai cselekvés dimenziói.

IV. 24. A politika színpada

Ön-prezentáció. Színlelés. Szerepkonfliktusok. A politikus szerepkészlete.

V. 1. Ünnep

V.8. Pázmány nap


V.18. Politikai kommunikáció

Fordított Grice-i maximák. Permanens kommunikáció. Válság, botrány, manipuláció, kampány. Politikai intelligencia. Propaganda és manipuláció. Kampány-kommunikáció.



Irodalom

Abeles, M. 2001. Az állam antropológiája. Budapest:Századvég

A. Gergely, A. 1996. Politikai antropológia (Interdiszciplináris közelítések). MTA PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek. 8.

Csepeli, Gy. 2012. A hatalom anatómiája. Budapest: Kossuth

Csepeli Gy. http://www.zoonpolitikon.hu

Lewellen, T.C. Political Anthropology. An Introduction. Bwergin and Garvey.

Ranschburg, J. 2011. A hatalom mámora. Élet és Irodalom. I. 14.

Szabó Márton 2014. Kötőjelek. Írások tudományról, politikáról, közéletről. L’Harmattan

Weber, M. 2009. Politikai szociológia. Politikai közösségek. Az uralom. Budapest: Helikon

Zentai, V. (szerk.) 1997. Politikai antropológia. Budapest: Osiris